צור קשר עם הרב ברלנד
אור מהשמיים - דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת והפטרת ויקהל פקודי ולמולד החודש - עלון כבבת שמרם 16
אור מהשמיים - דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת והפטרת ויקהל פקודי ולמולד החודש - עלון כבבת שמרם 16

"אם האדם יהיה ער במולד תבער בו אש כל השנה" – דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת והפטרת ויקהל פקודי – עלון כבבת שמרם 16

פניני הפרשה 

"משה ירד למחרת יום כיפור והתחיל משה להקהיל את העם, עד שהוקם המשכן עד א' ניסן משה היה מדבר משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, אז זה היה כל השישה חודשים זה היה מ- י"א יום כיפור עד א' ניסן עד שהוקם המשכן, ויקרא אליו, וידבר אליו מאהל מועד, מקודם משה היה מדבר והאלוקים היה מדבר יחד איתו ועכשיו ה' אמר אתה רוצה לשמוע את הקול שלי תבוא לאהל מועד ומשם תדבר."
"מי"א תשרי עד בדיוק שישה חודשים פחות אחת עשרה יום, חמישה חודשים ושלושה שבועות בערך, אז “משה ידבר והאלוקים יעננו בקול”, אז כל מצוה שמשה היה מדבר כך אומר רש"י שמיד אחרי מתן תורה כל מצוה שמשה היה מדבר אז הבת קול היתה מיד אחריו מפרשת את המצוה ואומרת את כל האפשרויות שלה, וכל הצורות, ומ"ט פעמים טהור, ומ"ט פעמים טמא, וכל (הפירושים) שבגמרא, שבראשונים, באחרונים, במשניות, כל מה שנאמר, ויאמר הכל הבת קול היתה אומרת וזה היה הכל למעלה מהזמן למעלה מהמקום וכולם היו שומעים כל מצוה שמשה היה מדבר והיה הקול הולך מסוף העולם ועד סופו."
"הנועם אלימלך (ר' אלימלך מליז'ענסק [נפטר כ"א אדר] בספרו) הוא לא כתב על ויקהל (שום חידוש) כמו שמשה רבנו מחוק מתצוה (שלא כתוב משה בכל הפרשה בתצוה מפני שאמר מחני נא) אז בויקהל זה תאריך הפטירה שלו (של הנועם אלימלך) אז אין ויקהל, יש כי תשא, פיקודי, אבל איפה כן נמצא ויקהל? ויקהל נמצא בדברים! ויקהל את כל עדת בני ישראל, זה נמצא בוידבר משה את הדברים האלה אל כל עדת בני ישראל, אז החידוש מה שהיה צריך להיות בויקהל, זה מרומז באלה הדברים אשר דיבר משה אל כל עדת בני ישראל, אלה הדברים".
דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת ויקהל פקודי - עלון כבבת שמרם 16
דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת ויקהל פקודי – עלון כבבת שמרם 16
"אומר הנועם אלימלך, יש היכל שנקרא כל בני ישראל וזה היכל של אדם קדמון, אדם קדמון זה שורש של כל הנשמות, שזה סוד ווי העמודים, שזה סוד הש"ע נהורין, הש"ע נהורין שזה האיר לאדם הראשון. כתוב בשער הכוונות שאדם הראשון היה לו את הש"ע נהורין, ש"ע ריבוא נהורין (שיש לחוה) הוא ק”נ ריבוא, וזה מרומז בסוד “גם ציפור מצאה בית ודרור ק”ן לה”, כי מי זכה להחזיר את כל הש"ע ריבוא נהורין ואת כל הק"ן ריבוא נהורין, זה זכה להחזיר דוד המלך, אז דוד המלך אומר ב(תהילים פרק) פ"ד “גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה”, ציפור וקן זה 520, תן שכר טוב זה 520, שאומרים תן שכר טוב צריכים לכוון להחזיר את הש"ע ריבוא ואת הק"ן ריבוא שנלקחו מאדם וחוה."
פניני ההפטרה
"ראש חודש ניסן "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" אז התחיל לרדת אש מלמעלה, כזה ראה וקדש, ה' הראה למשה את הלבנה, רגע המולד, זה הרגע הכי חשוב, וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום לאמר החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה הראה לו את הרגע המולד כזה ראה וקדש הראה לו את הלבנה בחידושה ואז הוא דיבר איתו ואז מחר ב-3 ועשרה כל מי שיזכה להיות ער נכנסת בו אש מלמעלה אש אדירה מלמעלה אש שתוקד בו כל השנה 24 שעות ביממה הוא יזכה לאש לכל החיים שכל מי שזוכה להיות ער במולד (השנה זה ביום שלישי הקרוב בשש בערב 43 דקות ו9 חלקים) אז להבה תפעם בו כל ימות השנה, כל ה-24 שעות, כל ה-86 אלף ו-400 שניות תוקד בו אש להבה."

גיף-תרומות

"כי ביום יש 86400 שניות, תכפיל 24 כפול 3600 שניות זה יוצא שמונה שש ארבע אפס אפס, 8 זה חי"ת, 6 זה וא"ו, 4 זה דל"ת, זה יוצא בדיוק דו"ח, בן אדם צריך לתת דו"ח (ר"ת דין וחשבון) כל יום, הוא צריך כל יום לתת מאה דו"חות זה 80 ו-8 או 70 וארבע עם שני אפסים, זה מאה דו"חות, הוא צריך לתת על כל שניה מה נעשה איתו, אם הוא יהיה מחר ער במולד, ואז בדיוק אז תרד אש חדשה לגמרי שתבער בו כל השנה כולה, תבער בו יום ולילה, את כל האש של הסטרא אחרא יהפוך לאש קודש, אש להבה, אש של תפלה, אש של תורה, אש לאהבת ישראל, במקום לגנוב מהשני, לדקור את השני, לעשות צחוק מהשני, אז הוא יקבל אהבה אדירה לשני, הוא יקבל אהבה בלי סוף לשני, אהבה לכל יהודי ויהודי, לעשות רצון כל יהודי ויהודי,."
"ועם אותה אש שהוא הזיק עד היום, מיום היוולדו עד היום, היה רק מזיק, כי אז הוא לא ידע מה עושים עם האש הזאת, יורדת כזאת אש, מה עושים עם אש כזאת, עכשיו הוא יידע לאהוב כל יהודי אהבת נפש, לעזור לסייע לחפש, לחפש אוכל לשני, כסף לשני, למכור לשני, לעזור לשני יום ולילה כדי לאסוף כמה גרושים לשני, הכל הכל יהפך לו לאש לאש להבה לה' יתברך."
"אמר הרוז'ינער, הצמח צדק שלח את אחד התלמידים לעקוב אחרי הרוז'ינער, אז הוא ראה שמביאים לו, אחד בא לו עם הסכמה על סיפורי צדיקים, אחד בא לו עם הסכמה על חידושי תורה, אז מקודם הוא כתב את ההסכמה על הסיפורי צדיקים, אחרי זה הוא כתב את ההסכמה על החידושי תורה, אז באותו רגע היה אי אפשר לשאול, אחרי יומיים היה איזה סעודת ראש חודש שם נדמה לי אז הוא שאל אותו, רבי מה מה הענין לתת הסכמה קודם לסיפורי צדיקים ואחרי זה לתת לחידושי תורה, אומר אני מתנהג כמו הקב"ה, כתוב אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא החודש הזה לכם ראש חדשים, יתחיל במצות תחילה, הניח את מצות קידוש לבנה והתחיל כח מעשיו הגיד לעמו, כח מעשיו הגיד לעמו."
"התחיל מבראשית סיפורים מבריאת העולם, אדם הראשון, מנח, מאברהם יצחק מיאנקעב, מהשבטים, עד יתרו, זה הכל סיפורים, (היה צריך להתחיל לבאר) את המצוות ואת הסיפורים נשים את זה במשנה תורה (בסוף בחומש דברים) ותדעו שהיה אברהם יצחק יאנקעב, שה' ברא את העולם ב-6 ימים והיה אדם הראשון נח וכל זה בשני מילים (בסוף התורה). אלא יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, ולא רק של עבדי אבות, אלא של עבדי עבדי אבות, (וכמו שכתוב) "ויתן מים לרחוץ את רגליו ואת רגלי האנשים אשר איתו" להודיע שאפילו (אברהם אבינו) רחץ את הרגליים לעבדים שלו, לעבדי עבדיו, אז יפה שיחתן של עבדי אבות הסיפורים על קפיצת הדרך איך שהוא אליעזר מצא את רבקה."
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בליל יו"ט דסוכות נפגשים חסד שבחסד פנימים עם מקיפים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום רביעי ליל י"ג …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *