צור קשר עם הרב ברלנד
פרשת נח מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
פרשת נח מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת נח מאת כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

אומר הזוהר בפרשת נח "שנו רבותינו, מה השיב הקב"ה לנח, כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב והתחיל לבכות עליו, ואמר "רבונו של עולם, נקראת רחום, היה לך לרחם על בריותיך ?! השיב הקב"ה רועה שוטה, כעת אמרת את זה? ולא בזמן שאמרתי לך לשון רכה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, ואני הנני מביא את המבול… לשחת כל בשר וכו'עשה לך תיבה עצי גופר, כל זה התעכבתי עימך ואמרתי לך כדי שתבקש רחמים על העולם, ומאז ששמעת שאתה תנצל בתיבה לא נכנסה בלבך רעת העולם, ועשית תיבה וניצלת, וכעת שנאבד העולם, פתחת פיך לדבר לפני בקשות!?
בתפילה מבטלים את הגזירות
אחרי שנח יצא מן התיבה הוא ראה חורבן! הוא ראה מיליוני אנשים הרוגים פזורים על ההרים ועל הגבעות, הוא התחיל לבכות, הוא התחיל לבקש רחמים, אמר לו הקב"ה רעיא שטיא, רועה שוטה עכשיו בוכים? עכשיו בוכים? למה לא בכית מקודם? בשביל מה לחכות 120 שנה? כל מה שהודעתי לך שיהיה מבול עוד 120 שנה, זה רק כדי שתצעק ותתחנן כל ה-120 שנה שיתבטל הגזרה ולא שתתחיל לעשות לי תיבה. נח היה ילד טוב ה' אמר "אני מביא מבול לעולם" ונח אמר בסדר אני מסכים, גמרנו זה גזרה מה אפשר לעשות? ולכן יש אומרים על נח שצדיק היה בדורותיו, הוא היה צדיק רק בדורו אבל לא צדיק ביחס לצדיקים בדורות אחרים, ועל זה אומר הזוהר שאם משה רבינו היה בזמן המבול לא היה יורד מבול! אם אברהם היה בזמן המבול לא היה יורד מבול! משה היה צועק לה' ובוכה ומחזיר את כל העולם בתשובה! הוא היה עושה כאלה תפילות שהיה מבטל את המבול! אצל משה לא היה דבר כזה שאי אפשר לבטל גזרה, בתפילה מבטלים את כל הגזרות! משה ידע שאסור לוותר לה'.
צריך לקרוע את השמים
אדם רואה כאלה צרות, כאלה גזירות הוא רק צריך לעסוק בתפילה בהתבודדות, הוא גם צריך ללמוד! אבל העיקר זה תפילה! רואים כאלה רציחות כל יום! מתעללים ביהודים! הורגים יהודים! צריך לקרוע את השמים!! הרב'ה אמר מי שלא מרגיש צרת רבים אז סימן שחסר לו משהו בשורש היהודי שלו! עכשיו צריך לעסוק בתפילה בהתבודדות, עכשיו צריך להאמין רק בתפילה, להאמין שרק תפילה יכולה לעזור.
בכל צרה שהוא נמצא
"בְּךָ בָּטְחוּ אֲבֹתֵינוּ… אֵלֶיךָ זָעֲקוּ וְנִמְלָטוּ" – הניסים והנפלאות הם כפי התפילות! כפי הצעקות! הם כפי הזעקות! כי הישועה של האדם מוכנה כל שנייה וכל רגע לבוא, באיזה צרה שהוא יהיה, באיזה מקום שהוא יהיה, אפילו בלב ים! אפילו באמצע המדבר! בכל מקום שהוא יהיה! בכל צרה שהוא נמצא! ה' כיוון את כל המערכות לעזור לו, כל הישועות שהוא צריך כבר מוכנות! הוא רק צריך להתפלל! הוא רק צריך לתת צעקה אחת לה', צעקה אחת אמתית.
אדם יכול לפעול כל מה שהוא רוצה
רבינו גילה שיש כזה כח בעולם שהוא כח התפילה, ועם הכח הזה אדם יכול לפעול כל מה שהוא רוצה, כל דבר, וכל אחד מישראל יכול לבוא למדרגה הזאת – למשול בתפילתו. "ועמך כולם צדיקים" זה הולך על כל יהודי ויהודי, כל יהודי הוא צדיק! כל יהודי יכול לפעול בתפילה! כל דבר טוב שיהודי רוצה הוא יכול לפעול בעולם! כל אחד מישראל יכול לחולל ניסים ונפלאות על ידי התפילה, זה תכלית הבריאה וזה רצון ה' שכל אחד ואחד יחולל ניסים ונפלאות.
אם לא תתפלל הניסים לא יתגלו
ה' הוא בעל הניסים! ה' הוא בעל הנפלאות! הוא מתכנן את הכול כבר קודם בריאת העולם. כל הניסים והישועות, ה' הכין אותם קודם בריאת העולם, אבל כדי לגלות אותם, להפעיל אותם, להוציא אותם מהעלם אל הגילוי, צריך תפילות! אם לא תתפלל הניסים לא יתגלו. ה' הכין לכל אחד אין סוף ניסים ואין סוף נפלאות, תפילה זה הדבר הכי חזק בעולם!! אין דבר יותר חזק מתפילה!! אין שערים נעולים בפני התפילה!! אין שום כח שיכול לעצור תפילה! תפילה זה כמו סכינים וחרבות!! זה חותך את כל רקיעי השמים ואת כל המסכים! כל הישועות שלך מוכנות הכול מוכן, רק תבקש, תתפלל, וה' ישמע אותך! לכל יהודי צריך להיות אין סוף ניסים רק צריך להתפלל ולבקש.
הכל ה' יתן לך
ה' התנה עם כל מעשה בראשית לפני בריאת העולם שכשיהודי יעמוד בתפילה יתנו לו את כל הבקשות, את כל מה שהוא מבקש! ה' התנה עם הים עוד לפני בריאת העולם שיקרע לפני בני ישראל. ה' התנה עם האש ואמר לאש – תדעי לך יהיו חנניה מישאל ועזריה ואין לך רשות לשרוף אותם. וכשברא ה' את האריות ביום השישי הוא אמר להם אני בורא אתכם בתנאי שלא תבלעו את דניאל, ולא תבלעו שום צדיק, הוא עשה תנאי עם כל האריות שבעולם לכל הדורות שאם יעמוד יהודי ויתפלל אין שום רשות לשום אריה לגעת בו. אז ה' עשה תנאים לפני בריאת העולם שכל מה שאדם יבקש, כל מה שהוא יתפלל ה' יתן לו! כל דבר! אתה רוצה דירה, עשירות, רפואה, ילדים? הכול ה' ייתן לך! רק תתפלל! תפתח את הפה הכול מובטח לך! עוד לפני שה' ברא אותך הוא כבר הכין לך את הכל, את כל הניסים, את כל הישועות, רק הצינור זה התפילה הכלי זה התפילה.
כל החיות בוכות לה'
כל יום ה' עושה לאדם עיכוב חדש, בעיה חדשה, הילד חלילה חולה, האשה חולה, אין פרנסה, זה הכל כדי שאדם יבוא להתפלל, ועי"ז יהיה נס ועוד נס, בשביל זה ה' ברא את העולם. העבודה של כל יהודי זה להיות בטל ומבוטל לה', ולכן קשה לאדם להתפלל כי קשה לו להתבטל לה', קשה לו להשפיל את עצמו לפני ה', אדם חושב – מה ה' יעזור לי? הוא יתן לי פרנסה!? אני יסתדר לבד. יש לי שכל, יש לי שתי ידיים, יש לי שתי רגלים, אני צריך את ה'? אוי ואבוי! על זה נאמרה הקללה "נחש עפר לחמו", כי הנחש אינו צריך להתפלל ולא צריך לבקש וזה בעצם העונש של הנחש שאיפה שהוא הולך הוא מוצא אוכל, האוכל מזומן לו כמו עפר והוא לא צריך להתפלל, כי ה' לא רוצה לשמוע אותו. כל החיות בוכות לה'! "כאיל תערוג על אפיקי מים" האיל בוכה לה', האיל מחפש אפיקי מים, מבקש מים, אז הוא בוכה לה', "כסוס אגור כן אצפצף" – הסוס מצפצף לה', כל החיות בוכות לה', החיה היחידה שלא בוכה לה' היא הנחש, אם אדם לא בוכה לה', לא מתפלל כראוי, הוא יודע להסתדר לבד, הוא לא צריך את העזרה של ה', אז ה' ירחם זה קללת הנחש.
תגיד את המילים לאט לאט
אדם מתפלל שלוש תפילות ביום, עומד מנחה שתי דקות, ומעריב חמש דקות וגמרנו, הוא הולך הביתה ופתאום רואה שהילד חולה, האשה חולה, אין פרנסה, ואז הוא שואל, למה האשה חולה? למה אין לי פרנסה? הרי יש לי פאות וזקן וכו', אבל הכל תלוי בתפילה! מה עם התפילה?! איפה התפילה? ביקשת מה' רפאנו? אמרת לאט לאט ברך עלינו? תתחיל לפתוח את הפה! תגיד את המילים לאט לאט! אל תמהר! אל תרוץ! לכל יהודי מוכנים כל הניסים הנפלאות, רק שיתחיל לבקש, שלא יחפש את המניין הכי קצר, וכבר ירוץ הביתה "אשתי מחכה לי אני חייב לרוץ" בסוף כשהוא מגיע הביתה גם אשתו חולה ה"י, תעמוד 18 לאט לאט, תתפלל באריכות, תגיע הביתה תמצא אשה בריאה, ילדים בריאים, תראה ניסים ונפלאות.
אל תדאג! אם הוא יתן לך לא יחסר לו דבר!
הרבי אמר – לה' אסור לוותר! תצעק! תתחנן! תבקש גדולות ונוראות! תבקש פלאי פלאות! תבקש הכל! מי שמוותר לה'…שיוותר, אבל שידע! זה על חשבונו האישי, אתה רוצה לוותר, בסדר! לא מכריחים אף אחד להתפלל ולבקש כל מה שהוא צריך, אבל למה לוותר? הרבי אומר אסור לוותר! בשביל מה לוותר? הרי יש לה' הכל! יש לו והוא נותן! ואפשר להוציא ממנו ולסחוט ממנו כל מה שצריך! למה שתוותר לו? מה? יחסר לו משהו? אל תדאג! אם הוא יתן לך לא יחסר לו דבר! לא צריך לרחם עליו! אל תדאג לא יהיה לו קשה לתת לך. אז אם הוא יתן לך הכל, ולא יחסר לו דבר, למה שתוותר? רק מה קורה….אנחנו אנשים מנומסים, אנחנו אנשים עדינים, רגילים שאסור לבקש יותר מדי, רגילים שאסור להטריח יותר מדי, הטבע הזה, הרגילות הזאת, צריך אותה כלפי בני אדם, צריך בכל הכוחות להתנהג בדרך ארץ, בעדינות כלפי בני אדם, אסור להטריח אסור לבקש יותר מדי, אבל כלפי ה' יתברך כמה שתטריח יותר, כמה שתבקש יותר תזכה ליותר ניסים, ליותר ישועות.
חודש אחד לחיות
מסופר על הסבא של הרבי, רבי נחמן מהורדענקער – הבעל שם טוב הציע לו שידוך את האחות של רבי יצחק טרוביצער שאל רבי נחמן מהורדענקער את הבעל שם טוב הקדוש מה יקרה אחרי החופה, אמר לו הבעל שם טוב ברוח הקודש יהיה לכם בן ואשתך צריכה להסתלק מן העולם, תשאל אותה אם היא מסכימה להתחתן על דעת זה, סיפרו לה את הסיפור והיא ענתה כן אני מסכימה על דעת זה. שנולד הילד עמד רבי נחמן מאחורי הדלת ושמע את אשתו מתפללת ומתחננת לה' שיתן לה חודש אחד לחיות בשביל לראות את הילד, ואז אמר אוי אוי הייתה עכשיו שעת רצון והיא יכלה לבקש כל החיים לראות את הילד, היא יכלה לבטל את הגזרה לגמרי לא רק חודש.
רק ה' יכול לעזור לי
ענווה אמיתית זה רק ה'! ענווה זה לדעת שרק ה' יכול לעזור לי! אם אדם היה יודע כמה ה' גדול, כמה ה' אין סוף, כמה הוא יכול לעזור לו, היה מתפלל לה' ופועל כל דבר בעולם, בג' תפילות אפשר לפעול את כל הדברים! וצריך לבקש את כל המשאלות את כל הדברים שצריכים בחיים, תתפלל! תבקש! אל תרחם על הקדוש ברוך הוא! אל תרחם עליו! ה' רוצה שתבקש את כל הבקשות שבעולם ואתה מרחם עליו?! אדם מבקש 'תן לי חודש לחיות' 'תן לי קצת פרנסה', לא! תבקש את הכל! תבקש את כל מה שצריך! לך לאשתך לילדים שידוכים פרנסה, הכול תבקש, תתפלל! תעשה פלאות! כי ה' ברא את העולם רק בשביל שיהיו ניסים ונפלאות.
יש חוק! תשתמש בחוק!
אדם צריך להתרגל לבקש את הכל! לבקש על כל דבר שהוא צריך בחיים, אף פעם לא להתעסק בדברים קטנים, הרצון תמיד צריך להיות אין-סוף! הבקשות צריכות להיות אין-סוף! דוד המלך גילה איזה סעיף שם בחוקים למעלה… הוא גילה איזה חוק שאפשר לבקש מה' מה שרוצים! יש חוק שמה למעלה שמי שבא ומתפלל ומבקש נותנים לו! תשתמש בחוק הזה!! זה חוק אצל ה'!! אל תשאל שאלות מדוע ולמה, יש חוק! תשתמש בחוק! מה אתה מפחד להשתמש בחוק הזה? כתוב בחוק הזה שאתה בן של ה'! אתם בנים של ה'! ואם תגידו איזה בנים אנחנו, איזה ילדים אנחנו, לא מגיע לנו, שוברים לו לאבא את הכל בבית, הופכים לו את הבית הורסים הכל, אז תדעו שכתוב עוד סעיף בחוק הזה – והוא "בני אתה אני היום ילידתיך" (תהילים ב'), דוד גילה עוד סעיף נסתר שכל אחד נקרא בן של ה' וכל אחד נולד ברגע זה, תדע לך היום נולדת ! מי זוכר מה שהיה אתמול! מי זוכר מה שהיה לפני רגע! אדם חושב פשעתי חטאתי ה' לא מסתכל עלי, הוא לא יקבל את התפילות שלי וה' אומר לו – תשאל תבקש את כל העולם! " שְׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה גוֹיִם נַחֲלָתֶךָ וַאֲחֻזָּתְךָ אַפְסֵי אָרֶץ" (תהילים ב' ח'), ולכן אומר הרבי צריך לבוא להתפלל ולבקש ולצעוק ולא לעזוב את ה' ולא לוותר לו.
כמו דוד המלך
אם אדם יתפלל לה', יבטח בה' אז הוא יראה כאלה ניסים וכאלה נפלאות שאי אפשר בכלל לתאר אותם, וזה שכתוב "בְּךָ בָּטְחוּ אֲבֹתֵינוּ בָּטְחוּ וַתְּפַלְּטֵמוֹ.. אֵלֶיךָ זָעֲקוּ וְנִמְלָטוּ בְּךָ בָטְחוּ וְלֹא בוֹשׁוּ" (תהילים כב', ה',ו'), צריך להתחיל לבקש פלאי פלאות, לבקש מה' להיות כמו האבות הקדושים, פלאי פלאות זה לזכות להיות כמו האבות הקדושים לא לוותר לה', לבקש להיות כמו אברהם יצחק ויעקב, כמו דוד המלך, כמו כל הצדיקים הגדולים.
לא התפללתי בכוונה
בדרך כלל האדם רחוק מתפילה בכוונה, ולכן הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, ואז בא היצר הרע ואומר לו, הנה תראה התפללת ולא קיבלת! אדם צריך לעשות את החשבון נפש למה לא קיבלתי? כי לא התפללתי בכוונה. אבל היצר הרע מטשטש לו את האשמה ורוצה שאדם יתלה את האשמה בה' יתברך – כמו שכתוב "אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' ינאץ ליבו" – האוולת שבבן אדם, החוסר אמונה שבו זה מסלף לו את הדרך! זה מעכב לו את הישועה! אם אדם היה בוחן את עצמו היה רואה שכל מה שהוא לא קיבל כי הוא לא התפלל בכוונה ובמסירות נפש.
תתפלל בכוונה מילה מילה אות אות תשב בשקט
באמת צריכים מסירות נפש עד שנכנסים לעבודת התפילה, צריכים פשוט מסירות נפש להתנתק מהמחשבות. אדם כל היום חושב על כסף, על הבית על הילדים, על מה שהוא יעשה עוד שעה, לאן הוא ילך? המח שלו עובד מיליון מחשבות בדקה, איך מתנתקים מהמיליון מחשבות האלה – לזה צריכים מסירות נפש על קידוש ה', בשעת התפילה צריכים להסכים למות, באותו הרגע של התפילה צריכים לדעת שה' מנהל את העולם! הוא מלך העולם! הוא עושה הכל! תן לו לנהל את העולם! אל תעזור לו! אדם עם המחשבות שלו עם התוכניות שלו רוצה לעזור לקב"ה לנהל את העולם, אתה רק תתפלל בכוונה מילה מילה אות אות תשב בשקט תן לו לנהל לבד את העולם.
כל הדברים נמשכים מה', כל הדברים נמשכים מהאין סוף, והאדם צריך להיות קשור עם האור אין סוף להיות קשור עם ה'. ה' מרמז לאדם כל שניה אין סוף רמזים. כשנהרגים יהודים בכל מקום, בכל פינה, וכל עם ישראל בחרדה נוראה, ואף אחד לא יודע מה יהיה איתו, מה יהיה עם בני ביתו, זה רמזים מה'! עכשיו הגענו למצב הכי גרוע שהיה בעם ישראל, עפים טילים! אנשים רצים למקלטים!רציחות! הריגות ל"ע! אף אחד לא יודע מה יהיה בעוד שניה! עם ישראל רואה ששום דבר לא יכול להגן עליהם! באמת הכל נמשך מה'! הכל זה רמזים מה' כדי שנחזור בתשובה! כדי שנתפלל! הגענו למצב כזה שכבר כולם רוצים לעשות תשובה, בכל יום ה' מרמז לנו בדיבור מחשבה ומעשה, כל יום ה' מצמצם אלוקותו ומרמז לנו שנתעורר בתשובה. ואת כל זה ה' עושה לנו מרוב אהבה שהוא אוהב אותנו, הוא כבר לו יכול לסבול את הפריצות! ה' כבר לא יכול לסבול את הלשון הרע! את החילולי שבת! הוא רוצה שעם ישראל יחזרו בתשובה.
תפילה
רבונו של עולם זכני שתהיה תפילתי בתכלית השלימות, זכה וצחה ונכונה ושגורה בפי, האופן שתשמש ותקבל את תפלותינו ותחנותינו ובקשותינו. ונזכה למשול בתפלותינו שיפעלו כל מה שנרצה, אפילו לשנות את הטבע, ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ברחמים.

באדיבות צמאה נפשי
0527639126

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לחג סוכות תשפ"ד לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לשבת יום טוב ראשון סוכות התשפ"ד: עלון שביבי אור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *