צור קשר עם הרב ברלנד

הרה"ח ר' מוטה פראנק שליט"א – "צריך לבער את היצר הרע שמסית אותנו לדבר על תלמידי חכמים"

בס"ד

יום ערב בדיקת החמץ והשאור ערבי פסחים ה'תש"פ

אל אחי ורעי, חסידי ברסלב די בכל אתר ואתר, אני פונה לכל אחד.

יש מאמר מרבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן חלק ב תורה פג, שאנחנו יודעים מר' לוי יצחק בנדר ז"ל שיש מסורת שמאמר זה נזרק לנו מתוך ספר הנשרף. מאמר עמוק וגבוה מאוד. ובתוך מאמר זה רבנו הקדוש מדבר גם על עניין 'אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר'.
רבנו הקדוש מגלה שם, שצריך לכוון כשבודקים את החמץ וכששורפים החמץ, להוציא את החמץ שיש בכל לב של כל אחד ואחד מאתנו של יצר לב האדם שרע מנעוריו שמסית אותו לומר על תלמידי חכמים שבדור זה נאה וזה לא נאה.
רבנו הקדוש מגלה שם במאמר הזה שיש סוד שנקרא 'חלק לבם' ש'לב"ם' בגימטריא ע"ב שזה מרמז על שבעים ושניים צדיקים נסתרים שיש בעולם, וכתוב בחז"ל שיש ל"ו צדיקים בארץ ישראל ול"ו צדיקים בחוץ לארץ, והיצר לב האדם שרע מנעוריו גורם לו בלב של כל אחד מאתנו מצב של 'חלק לבם' להרגיש בלב שזה נאה וזה לא נאה. וזה עיקר השאור והחמץ שצריך לכוון עליו שצריך לבער כאשר בודקים את החמץ.

                                                     * * *

אנחנו נמצאים עכשיו בערב פסח שנת ה'תש"פ, וכל אחד ואחד יודע מה קורה עכשיו בעולם, כל אחד ואחד במדינה שלו בעיר שלו בשכונה שלו בבית שלו, יודע שיש מגיפה נוראה, שהיא כבר, רח"ל, גבתה הרבה קורבנות, ורח"ל יש הרבה חולים בתוך בני ישראל ובכל העולם כולו, ויש פחד גדול על הרבה אנשים, ויש מצב של 'בידוד' להרבה אנשים, וכאן במאמר זה רבנו הקדוש מגלה לנו שבשעה שבודקים ומבערים את החמץ צריך לכוון לבער את היצר הרע שמסית אותנו לומר על תלמידי חכמים זה נאה וזה לא נאה.
אנחנו יודעים מהצדיקים הקדמונים, ששורש דבריהם מבוסס על דברי הגמרא ומדרשי חז"ל והזוהר הקדוש וכתבי האר"י הקדוש, והצדיק הקדוש ר' יצחק אייזיק מקומרנא בספרו 'אדם ישר', שהדפיסו את זה עכשיו מחדש ופרסמו את זה לאור המצב של התפשטות המגיפה, הוא כותב מפורשות בסוף דברי ההקדמה לספר זה, שעיקר הסיבה הרוחנית של התפשטות מגיפה בעולם זה בגלל הביזיון שעושים לתלמידי חכמים, ביזיון שעושים לצדיקים ויראים.
כולנו יודעים, כאמור, על המצב הנורא שעובר עכשיו על כל העולם כולו בעקבות התפשטות המגיפה, וכולנו גם יודעים על המחלוקות הנוראות שיש בתוך כל כלל ישראל, אבל אנחנו כחסידי ברסלב צריכים להתבונן בעיקר בתוך עצמנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות בכדי לתקן את הפגם הנורא של החמץ והשאור?

                                         * * *

נכון, לא היינו בשמים, ואנחנו לא יודעים בדיוק לומר מהו השורש העכשווי לסיבת המגיפה ולהצביע מפורשות על כל דבר. אבל הצדיקים גילו לנו שהמחלוקות זה שורש לכל העניין של התפשטות מגיפה. ולכן בוודאי ובוודאי שאצל כל חסידות וחסידות, אצל החסידים ואצל הליטאים ואצל הספרדים בכולם הרי יש מחלוקות, ואצל כולם יש מצב של זלזול בתלמידי חכמים ולכן בוודאי שכולנו צריכים לחזור בתשובה על זה, כל אחד בעניינו ובמקומו. אבל אנחנו כחסידי ברסלב מוטלת עלינו החובה, כפי שכבר פרסם גם הרה"ח ר' פנחס בונקר שליט"א להתרחק מכל סוגי המחלקות, ואני בא לחזק את דבריו ולומר:

בואו כולנו ביחד, כל אחד בד' אמות שלו, אני מפסיק ואני מוציא מתוך הסביבה שלי את השאור ואת החמץ שמסית אותי וגורמת לי לומר על תלמידי חכמים זה נאה וזה לא נאה.
כן, מחלוקת קיים, חילוקי דעות קיימים, ויכול להיות חילוקי דעות כאלו ואחרים, אבל רח"ל שלא יהיה מצב שחילוקיה דעות הללו יביאו לידי מצב של 'חלק לבם', שלא יביא לידי מצב של מחלוקת בלב, שלא יביא לידי מצב של שנאה, כמו שראינו לצערנו כולנו בשנים האחרונות מה שעברו כל הקהילה של חסידי ברסלב מתוך קהילת קודש שובו בנים יחד עם מורם ורבם הרה"ח ר' לייזר ברלנד שליט"א – רחמנא ליצלן – צריכים לדעת שיחד עם כל חילוקי הדעות הקיימים, גם אם יש חילוקי דעות, וגם כאשר כבר פרסמו ברבים את חילוקי הדעות, זהו! מספיק! אני כבר יודע שהוא בדעה כזאת והוא בדעה אחרת… אבל מכאן והלאה להמשיך ולהוריד ולדרדר את המחלוקת לפסים של 'זה נאה וזה לא נאה', אומר כאן רבנו במאמר זה זה העניין שצריך לעקור ולכוון את זה בשעת בדיקת ושריפת החמץ והשאור.
בואו כולנו, נתעורר ונתחזק, ונעשה כל מאמץ מעכשיו, כל אחד ואחד במקום שלו יחד עם הדעה שלו, לעשות כל מאמץ, עליו על אשתו ועל הילדים שלו ועל החברים, ולהשפיע את זה אחד על השני, לקבל על עצמנו, מהיום הזה והלאה, אנחנו מעכשיו מתחילים לבער מאתנו את היצר הרע מנעורינו שגורם ומסית אותנו להגיד על תלמידי חכמים זה נאה וזה לא נאה.
גם אם יש לי דעה אחרת מהשני וגם אם אני חושב אחרת מהשני, זה לא חס ושלום שום היתר להביא אותנו ללשון הרע ורכילות והוצאת דיבה ו'הלשנה' ו'מסירה', רחמנא ליצלן, חלילה חלילה וחס, אדרבה זה הזמן לעקור את זה מאתנו.

                                       * * *

ובעזרת השם יתברך כולנו מלאי תקווה, שכאשר כל אחד ואחד במקום שלו יתעורר, יתעורר בתשובה, ויהרהר בתשובה, ויתחרט על כל מה שעשה עד עכשיו, ויקבל על עצמו מעכשיו להיות אחרת, ולהשפיע את כל זה גם על אשתו ועל הילדים ועל המשפחה מוחרבת ועל החברים ועל כל הסביבה שהוא יכול, בוודאי ובוודאי שהזמן של ה'עת רצון' שאנחנו רואים שיש עכשיו בעולם, שהעת רצון הזה ילך ויתחזק עוד יותר ועוד יותר, וכולנו מצפים ומקווים ומחכים לראות בעינינו מה הקב"ה רוצה להוציא מכוח אל הפועל מהמהלך הגדול והנורא שהוא העושה כעת בכל העולם כולו מול עינינו.
ובעזרת השם יתברך אנחנו מקווים ומצפים ומייחלים שהאיתערותא דלתתא שלנו, שנעשה כל מאמץ לבער את החמץ את השאור הזה שרבנו מגלה לנו כאן במאמר זה, (וכדאי שכל אחד ילמד בעיון הדק היטב את המאמר הזה ויאמר אחר כך את התפלה בליקוטי תפילות חלק ב תפלה מב, בכדי להתכונן יותר כראוי), כל זה יגרום בעזרת השם יתברך מה שרבנו אומר שם במאמר את ה'אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר' – לעורר את 'אור העיניים' שזה האור של ה'בית המקדש' שעליו נאמר "והיו עיני וליבי שם כל הימים", לעורר את ה"אור יום" של "יום נקם בלבי ושנת גאולי באה", ויתעורר אור העיניים של דוד המלך מלך המשיח, שדוד בגימטריא 14, וזה יביא בעזרתו יתברך שמו את הגאולה הקרובה בבניין בית המקדש במהרה בימינו.

ידידכם

ברוך מרדכי (מוטה) פראנק

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"צריך להיות מקושר עם הצדיק כל שניה" – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "יוסף חי וקים" "וַיִּקַּח מֹשֶׁה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *