צור קשר עם הרב ברלנד
הציור באדיבות יהושע וייסמן - Yehoshua Wiseman Gallery 8 Cardo, Old City, Jerusalem

פרשת תולדות מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "כהרף עין הרשע הופך לצדיק"

"וירח את ריח בגדיו" (כז',כז)

"בשעה שהגיע יעקב ליצחק לבוש בבגדי עשיו יצחק הריח את הבגדים של יעקב, "וירח את ריח בגדיו", וכשיצחק הריח את ריח הבגדים של יעקב הוא נבהל!! "ריח בגדיו", מי זה בגדיו? אומר המדרש רבה, "בגדיו" זה הבוגדים! בגדיו זה הרשעים! יצחק ראה שיצאו מזרע יעקב בוגדים ורשעים! כל מיני רשעים, ה' ירחם, הוא ראה רשעים נוראים יוצאים מיעקב והוא הזדעזע!"

"אחר כך יצחק הסתכל טיפה קדימה וראה שהרשעים האלה נהפכים כהרף עין לצדיקים! פתאום ה' הראה ליצחק שהרשעים הכי נוראים שהיו אי פעם בעולם נהפכים לפתע כהרף עין לצדיקים הכי גדולים. כל נשמה רוצה לעשות תשובה, בכל אדם יש אוצרות רק צריך להאיר לו, צריך להסיר את לו העפרוריות. בכל בן, בכל בת ובכל נפש יהודית יש אין סוף אוצרות. נפש יהודית היא יוקדת לה' ובוערת לה', כל נשמה של יהודי רוצה לעשות תשובה! לכל יהודי יש לב בוער לה' יתברך שיכול לשרוף את כל העולם, כל יהודי הוא אש להבה, בפנימיות של כל יהודי יוקדת אש, "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".

"כל יהודי ויהודי יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו הרשע הכי גדול יכול לחזור בתשובה, כי כמה שהוא רשע יותר גדול יש לו יותר כח! יש לו נשמה יותר גדולה. כמו שמביא המדרש רבה על יוסי משיתא שכפר בה'! כפר בהכל! והצטרף לרומאים. באותה תקופה מי ששמר שבת, מי שמל ילדים, מי ששמר מצוות, צלבו אותו! עם ישראל עבר ייסורים נוראים!"

"יוסי משיתא ראה שעם ישראל אבוד, נמחק מהאדמה, הוא קיבל יאוש! אז הוא אמר, "מה אני צריך להיות יהודי, אני אהיה רומאי". הוא הלך עם הרומאים לשרוף את בית המקדש, הוא זרק איתם לפידים, ולפני שנשרף בית המקדש לגמרי אמרו לו הרומאים, רגע אחד! מי יכנס להיכל להוציא את המנורה? אמרו לו תיכנס אתה! תיקח משהו!"

"כל העולם ידעו שמי שנכנס להיכל נשרף! מי שיכנס לקדשי הקודשים יישרף! כולם פחדו להיכנס! אז אמרו לו מה שתוציא ראשון יישאר לך. יוסי משיתא נכנס ותפס שם מנורה של זהב ויצא איתה החוצה, אמרו לו תן את המנורה הזאת!! אתה לא יכול לקחת אותה זה יקר מדי! קח לך איזה גביע, איזה כפית, אבל לא את המנורה! באותו רגע התלקח אצלו הניצוץ היהודי! פתאום נדלק אצלו הניצוץ! המנורה הקדושה הדליקה לו את הניצוץ! הוא ראה שהמנורה היא כולה אור, כולה קדושה."

"יוסי משיתא החזיק חזק חזק את המנורה ואמר, "את המנורה אתם לא מקבלים". אמרו לו מה פירוש לא נקבל את המנורה? אנחנו נשחט אותך! אנחנו נחתוך אותך חתיכות חתיכות! אמר להם אני לא נותן את המנורה! לא תוציאו לי מהיד את המנורה! אני אמות עם המנורה! אמרו לו זה לא שייך לך! זה של המלך! צריכים להביא לטיטוס את המנורה. אמר להם "את המנורה לא תקבלו בשום אופן, אני אמות יחד איתה""

"אז יוסי משיתא נהיה כולו אש להבה! כולו אש בוער לה'! אני חוזר ליהדות, אני מתחיל להיות יהודי!!! תחתכו אותי חתיכות חתיכות, את המנורה אתם לא מקבלים!! אמרו בסדר, תפסו אותו ושמו אותו בתוך שולחן של נגרים שמנסרים עצים, והתחילו לחתוך אותו. נסרו אותו חתיכות חתיכות! ברגע שהוא התחיל להתייסר, הוא הרגיש כזה תענוג! כל ניסור הוא התענג! כולו אחוז שמחה כולו התלהבות ואומר, אני מקבל עלי תשובה! אני מקבל עלי באהבה את העינויים!"

"רבונו של עולם טוב שמנסרים אותי! טוב שחותכים אותי! סלח לי על כל העבירות, איך הצטרפתי לרומאים הרשעים האלה שרצחו מיליונים של יהודים? איך לא ידעתי שעם ישראל זה נצחי? איך לא ידעתי שיהודי זה נצחי?! ברוך ה' מנסרים לי את העצמות הרקובות האלה! ברוך ה' שמנסרים את העצמות המורעלות האלה שהחטיאו אותי וסחבו אותי לאן שסחבו אותי."

"יוסי משיתא כולו שר לה', כולו שמח! ותוך כדי שמנסרים אותו הוא ממשיך לשיר, הוא לא מרגיש שום כאבים! שר "נפשי חולת אהבתך", מנסרים אותו והוא חולה אהבה לה'! הוא לא מרגיש שום דבר חוץ מה'. כל תקוות הגאולה זה לגייר את כל העולם, כל תקוות הגאולה זה להחזיר את כל העולם בתשובה, כי זה בושה!! כל דור שלא מחזיר את העולם בתשובה כאילו הוא בעצמו מחטיא אותם!"

"הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה! אבל איך עושים את זה, איך זוכים לזה? רק אם אדם יזכה להדרת פנים! רק אם יהיו לו פנים מאירות, פנים קדושות! רק יסתכלו על הפנים שלו ולבד יתעוררו בתשובה. כמו שמספרים על רבי אהרון מקרלין שכתוב על המצבה שלו, ששמונים אלף אנשים הוא החזיר בתשובה. איך הם חזרו? מה הוא הלך ומסר שעורים והרצאות!? אלא, הם רק ראו את הפנים המאירות שלו, את ההדרת פנים שלו, כולם חזרו בתשובה."

"בואו נעשה את רצון הרב'ה – לזכות להדרת פנים, להארת פנים. אומר רבינו בתורה כז' זה רק ע"י לימוד הגמרא הקדושה! כי אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה אם אין שכל, אם אין דעת. אדם צריך שיהיה לו שכל גדול כמו שהרב'ה אומר, "רציתי שיהיה לכם שכל כזה גדול שכבר כמה דורות לא היה כזה שכל". למה להחמיץ את הרצונות של הרב'ה? בואו נעשה מה שהרב'ה רוצה!"

"הרב'ה לא רוצה שנסתובב סתם ונרקוד סתם, ברגע שאדם ילמד גמרא ילמד פוסקים, הוא יקבל כזה אור, יהיה לו את הש"ע ריבוא נהורין, יהיה לו פנים מאירות, כולם ירוצו אחריו! כולם יזרקו את האפיקורסות שלהם! יתורצו להם כל הקושיות! הוא יבוא עם כזה אור, עם כזה הארת פנים, עם כזו קרינה, "חכמת אדם תאיר פניו". אנשים רואים כזה אור, כזה אושר, כזו שמחה על הפנים, אז הם חוזרים בתשובה!"

"מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה! וברגע שהם רואים שהשמחה נמצאת אצל אחד שלומד תורה, אצל אחד שלומד פוסקים, ופניו מאירות כמו שמש כולם חוזרים בתשובה! עיקר לימוד התורה זה ללמד לאחרים, כמו שכתוב, "ותן בליבנו…ללמוד וללמד". זה העיקר – ברגע שאדם יודע תורה, חייב ללמדה לאחרים. הצדיק האמתי, לא לומד אף פעם בשביל עצמו, הוא רק לומד בכדי ללמד תורה לאחרים."

"התורה שהאדם לומד נמדדת לפי כמה חסד וכמה מסירות נפש הוא מוכן לעשות, בשביל ללמד אחרים. אחרי שאדם למד 8, 10 שעות הוא חייב להראות שיש לו את הכח, את האור, את העוז, להחזיר בתשובה. זה עיקר הפועל היוצא מכל הלימוד, כל אחד יכול להחזיר אלפים בתשובה, קבוצה של מאה איש יכולים להחזיר אלף אנשים בתשובה, תוך כמה שנים כל עם ישראל יעשו תשובה."

"אם נתחיל להחזיר בתשובה, אז גם אומות העולם יחזרו בתשובה. המטרה שלנו זה להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו את הגויים. זה מה שה' אוהב, ה' מחכה שתחזיר את כל עם ישראל בתשובה, את כל אומות העולם בתשובה, "וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל…". בשביל מה אומרים את הפסוקים האלה? צריך לקרב את הכי מרוחקים. שכולם יקראו בשם ה' אפילו גויים!"

"אבל קודם נחזיר את היהודים! אם נתחיל עם היהודים נוכל להחזיר גם את הגויים, כולם יעשו תשובה ויתקרבו לאמונת ישראל לעבדו שכם אחד. פעם היה אפשר לראות מי זה ברסלב, מי זה לא ברסלב! היו רואים פנים מאירות! אש, אש להבה! היו אומרים זה ברסלב! על רבי נתן אמרו שהוא שותה, אמרו רבי נתן א- טריג א- טריג, כיוון שהיה לו פנים מאירות, כזה אש להבה! אמרו, הוא בטח שותה. אומר הרב'ה בתורה קא' אם אתם תלמדו תורה בעיון, אם אתם תלמדו גמרא, אז יהיה לכם פנים מאירות! אנפין נהירין! מתי הפנים מאירים!? זה רק כשלומדים גמרא ופוסקים! "חכמת אדם תאיר פניו"."

"אם אדם יתחיל ללמוד גמרא, יתחיל ללמוד בעיון, הוא יראה פתאום כשמדברים איתו על שמירת העיניים הוא ישר יתחיל לשמור את העיניים! שמדברים איתו על תאוות אכילה יהיה לו כח לעבוד על תאוות האכילה! אם אדם לומד תורה בלי עיון, אם אדם לא לומד גמרא, אז כשהוא מגיע הביתה הוא מגיע שבור! הוא בא עם אנפין חשוכין! פנים חשוכות! אין לו פנים מאירות! הוא בא שבור הוא גם שובר את אשתו! הוא מעציב את אשתו! הוא גם מעציב את עצמו! אבל אם אתה תלמד גמרא בעיון! אם אתה תלמד תורה עם שכל! יהיה לך פנים נהירין! יהיה לך פנים מאירות! אתה תבוא הביתה עם שמחה! אתה תביא אור לבית! אשתך תקבל שמחה, הילדים יקבלו שמחה!! השכינה תשרה בבית! אתה בכלל לא תצטרך לדבר עם אשתך, היא רק תראה את הפנים המאירות שלך! היא כבר תרוץ לעשות לך את כל הדברים שבעולם! ולא רק זה, אלא יהיה לך כסף וזהב, יהיה לך הכל! כי "כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ"."

"בא אחרון ויוצא ראשון. מה ההבדל בין יהודי לערבי? גם הערבי מתפלל, גם הערבי עומד בירושלים וצורח! אלא, "אתם קרויין אדם, ואין עכו"ם קרויין אדם". אבל, מתי אתה מתחיל להיות אדם? אומר הרב'ה זה דוקא כשנכנסים לתוך הע' אנפין נהירין של התורה הקדושה! כשהוא מקשיב בשיעורים, וחוזר על השיעורים, והוא מבין מה שמחדשים לו בשיעורים! הוא לא אומר אין לי כוח ללמוד, קשה לי ללמוד, אני יוצא באמצע – בא אחרון ויוצא ראשון, ובאמצע הוא רץ 10 פעמים החוצה!אם הוא לא שם את הראש שלו בתוך הלימוד, את כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים בתורה הקדושה, אז ככה הוא לא יהיה ברסלב'ר לעולם, הוא לא יצליח לעולם!"

"תתחיל ללמוד לא יכאב לך באף מקום. למה האדם לא מרגיש טוב? כואב לו והוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להתרכז, כי אתה לא לומד! למה אתה עייף? כי אתה לא לומד! הרבי אומר שכל מה שיש לאדם פגמים, חולשות, כאבים, זה הכל בא מזה שהוא לא לומד. זה הלחם האמתי של הבן אדם, כשאדם לומד גמרא, מזה הוא מקבל פנים מאירות, מזה הוא נהיה בן אדם באמת, מזה נהיה נשמה, מזה נהיה נפש, מזה נהיה רוח, מהלימוד הוא מקבל לב, הוא מקבל מוחין וזה הבן אדם!"

 צמאה נפשי 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה – דברים קדושים לפני חג הסוכות

זאת לא ניסת עדיין לצעוק כל היום: "רבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה"! איזה טעם …

One comment

  1. בס"ד

    שבוע טוב חודש טוב , האם אפשר בבקשה, להודיע מראש על שיעור בשידור חי של הרב …?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *