צור קשר עם הרב ברלנד

"תשפ"א היא שנת הגאולה" – דברי קודשו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מימי תשרי

פנינים מדברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו מצלמון בימים הקדושים של חגי תשרי תשפ"א

"תשפ"א היא שנת הגאולה"

עכשיו זה תשפ"א – שנת מ"אשפת", תשפ"א זה אבות (ב- א"ת ב"ש), ת' מתחלף עם א', ש' זה ב', פ' זה ו', וא' זה ת'. אבות זה – אברהם יצחק ויעקב, שהם הרועים האמתיים, ורעה אמונה, אברהם היה לו אמונה, אז המצרים היו עושים תשובה. חייבים לעשות תשובה לפחות תתגייר, כל מה שאדם בא לעולם זה רק להתגייר, עד עכשיו היה יום הכיפורים, אז חייבים לעשות תשובה. הכהן הגדול נכנס לקודש הקדשים, אז כולם עושים תשובה.

"עכשיו זה התגלות משיח"

היונה של נח הביאה עלה זית טרף בפיה, הזוהר אומר שזה היה מגן עדן, זה היה נשמת משיח, "וַאֲנִי כְּזַיִת רַעֲנָן בְּבֵית אֱלֹהִים" (תהלים נב י). העבודה של האדם זה להיות 'זית רענן' שהוא יוכל להביא את משיח, כתוב בלקוטי הלכות (ח"ג בדף כ"ו ע"ב) שכל הריקודים על החתונה זה שזוכים להביא את מלך המשיח.

רבי נתן אמר אני במאה השנה הבאות לא רואה את משיח, זה נדחה במאה, הוא אמר את זה בתרע"ט. בדיוק עכשיו זה מאה שנה, אז היה תר"פ, עכשיו זה תש"פ, עכשיו זה התגלות משיח ושבתם איש אל אחוזתו.

עוד שנתיים שמיטה, ואז במוצאי סוכות, מוצאי שמיטה מוצאי יום טוב הראשון תרד בימה של אש מהשמיים, ומשיח ירד מהשמיים, יראו איך שהוא יורד וישב על הבימה. ואז תגיע היונה של נח, נשאל לאיפה היונה נעלמה, היא בגן עדן, יש היכל קן ציפור, היכל מיוחד ליונה של נח, לכן היא באה מגן עדן. זו לא היונה שהייתה בתיבה, זו הייתה היונה שבאה אליו מגן עדן, הביאה עלי זית למשוח בשמן את משיח בן דוד.

כל ראש השנה זה להמשיך, את שני המשיחין, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אדם בא לעולם בשביל סיבה אחת, להמשיך את שני המשיחין, זה כל התפילה של יום הכיפורים, תהילה ליראיך…, דוד עבדך…, כל התפילות עד שמגיעים ל'המלך הקדוש' פעמיים משיח בן דוד, אחרי זה אלוקינו ואלוקי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע, עוד הפעם יעלה ויבוא משיח בן דוד עבדך.

אדם בא לעולם להמשיך את נשמת משיח, בשביל זה אדם בא לעולם, זה אפשרי, לכן הקמנו את האוהל הזה, בשביל להמשיך את נשמת משיח. ובמוצאי יום טוב ראשון צריכים לראות את משיח יורד על בימה של אש, חייבים לראות אותו בעשר שיורד. כל אחד יוכל לראות בעשר, את משיח שיורד על בימה של אש, ברכב אש בסוסי אש, כמו אליהו הנביא שנכנס לנקרת הצור, הנה מקום איתי, מה זה? קודש הקדשים נקרת הצור! 

"הצדיק הוא אש"

חשּבֹון עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון, כי הצדיק הוא אש, יעל היא אש, דבורה היא אש – אשת לפידות, אש פלדות, יעל הייתה אש פלדות, דבורה אש פלדות, אשת לפידות, דבורה מהיום שהיא נולדה היא הייתה אש, יעל איך שהיא נולדה היא הייתה אש, מהיום שהיא נולדה היא הייתה אש. אז היא אומרת לברק: לך ומשכת ולקחת לך עשרת אלפים, זה העשרת אלפים זה הבחינה של הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, זה הבחינה של דוד.

כי שאול היה הכי צדיק בכל הדורות, והוא הלך למות בהרי הגלבע, אתה ובניך עמי, הוא לקח את הבנים שלו, כזה צדיק כמו שאול עוד לא היה מבריאת העולם, ולכן שמואל זה אותיות משאול, כי שמואל היה נשמת שאול, משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו, זרע אנשים, שמואל היה בחינת משה ואהרן, שקול כמשה ואהרן.

יעל לא הייתה ילוד אישה, יעל נולדה ממלאכים, היא הייתה כולה אש, מהיום שהיא נולדה הייתה אש להבה. איך אפשר לקחת יתד ולתקוע ברקה ואדם לא יתעורר, מספיק אלפית שניה, באלפית שניה חונקים אותה וזהו. תבורך מנשים יעל יותר משרה, לא כמו שרה, תבורך מנשים, יותר מנשים. יותר משרה, זה כבר גימטריא… 266 ,ועוד רחל 238 ,ועוד יעל עם דוד כי היא זכתה להיות שכולם נכללו בה, גם שרה גם רבקה גם רחל גם לאה.

צרעת – שאלות על הקב"ה והצדיק

מרים דיברה על משה, היא אמרה, משה בטח הוא עשה איזה עבירה, אז ה' הראה לה – כולה נהייתה מצורעת, מכף רגל ועד ראש אין בה מתום. אם אדם יש לו איזה שאלה על הקב"ה אז הוא כבר נהיה מצורע, שניה אחת שהאדם נכשל.

אדם איך שהוא נולד הוא שואל על הקב"ה. אדם נולד להילחם עם תמנונים, היום עושים בובות בצורת תמנונים. אדם בא לעולם עם תמנונים, לתמנון יש שמונה זרועות. אדם בא לעולם להילחם עם תמנונים, עם אריות, מאות אריות ומלא נמרים!

מאות אריות ראינו בזימבבואה, מאות אריות! אם אדם יירה באוויר הוא יקבל מאסר עולם. לדעת בדיוק כמה אריות יש ביערות, איזה לביאה נפקדה, כמה אריות ייוולדו -, מודיעים בקשר איפה מתרכזים האריות. אריה זה חיה שכולה רחמים, כמו בר כוכבא, שהיה כזה גיבור והוא האריה כרע לפניו ברך, אמר לו אתה יותר מאריה, בר כוכבא זה יותר מאריה.

תשובה בכוח לימוד התורה

אדם צריך כל היום להגיד דברי תורה, אז הצדיקים יתעברו בו. כי אדם אומר בשעה 12000 מילים, בדקה זה 200 מילים, כפול 60 זה 12,000 ,כפול ארבע אותיות זה 48,000. משבע וחצי עד שבע וחצי בערב, זה בדיוק שישים ריבוא, ועם זה ארבע וחצי אותיות, אז מספיק עשר שעות, עשר שעות כבר יכול להגיד שש מאות אלף אותיות.

כולם יעשו תשובה, אם עמרם לא היה מגרש את יוכבד כולם היו עושים תשובה, ולא אומרים הלל. הרמב"ם אומר שזה לא נקרא הלל בכלל, אסור להגיד הלל זה ברכה לבטלה אומר הרמב"ם. חצי הלל זה לא נקרא הלל, מעשה ידי טובעים בים, כי אם עמרם היה מחזיק באמונה, הוא לא היה מגרש את יוכבד מיד היה בא המשיח, הייתה יורדת נשמת משה, מיד המצרים היו עושים תשובה. לכן עמרם כתוב בגלגולי נשמות הוא בא בגלגול בחזקיה.

כתוב בפרק י"ט בישעיהו שכולם עשו תשובה, אין דבר כזה – יום ולילה, סנחריב ראה שהתחיל ליל הסדר, חרוסת יש מצות על השולחן, גביעים גביע
של אליהו הנביא, הם מכינים. סנחריב השתגע, אמר, אני הגעתי עם שני מיליארד שש מאות מיליון, חזקיהו אומר אני לא מכין קשת אני לא מכין חיצים.

דרך לוז מגיעים לתחיית המתים

על אדום אשליך נעלי, זו הסוליה של לאה, הסוליה של לאה נהייתה התפילין של רחל. כתוב "אמר רבי יהודה, אמר רב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו" (שבת קכ"ט), בית בחמש מיליון תמכור אותו, מה תקנה זוג נעליים במאה שקל? מה אנחנו משוגעים, מה איך אפשר למכור את קורות ביתו? יש לי וילה בחמש מיליון אני אמכור אותו בשביל לקנות נעליים במאה שקל?

זה מה שהגמרא אומרת, ימכור קורות ביתו בשביל שיהיה לו נעליים. כל דברי הגמרות זה סימנים ורמזים, כל העץ חיים (דברי קבלה ופנימיות התורה) נמצא בגמרא. כי בית זה רחל, קורות ביתו זה רחל, נעליים זה לאה, שהיא יושבת בקדקד נזיר אחיו – בלוז. כל תורה פ"ה בליקוטי מוהר"ן זו תורה ענקית, תורה הכי חשובה בעולם, שדרך לוז מגיעים לתחיית המתים.

יום כיפור זה תחיית המתים, ועכשיו ביום כיפור יכולנו להחיות את כל המתים שבעולם, להמתיק את הקורונה אפשר לבטל את כל המחלות. כל שלושה ימים מאה נפטרים, זה פוגע בכולם, לא פוסח על אף אחד. אדם צריך לדעת שהכהן הגדול נכנס לקודש הקדשים הוא מבטל את כל המחלות. כתוב שבבית הראשון היה רק י"ח כהנים, נחלק 410 שנים של ביהמ"ק הראשון לעשרים, אז עשרים ואחד שנה בערך היה לכול כהן בממוצע.  היה יהוידע הכהן, זכריה, הדם של זכריה הנביא, שהיה תוסס… עד יום הכיפורים, כמו עכשיו זה יום כיפור.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"בגן עדן מקדם" • שבע ברכות אחרון לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א במעונו • גלריית תמונות מרהיבה

שיעור אש להבה במעלת שלום בית ○ ברכת המזון ושבע ברכות ○ שמחה וריקודים ○ …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *