Tag Archives: מראות הצובאות

סוד אסתר עטרת יסוד אבא  • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד אסתר עטרת יסוד בעלה? מדוע האומר הריני נזיר כשמשון לא נחשב נזיר? וכיצד קשור זה שהנשים יצאו במחולות לזה שהם לא חטאו בעגל? כל התשובות ועוד נמצאים במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א אמש יום ב' ויקהל פקודי. לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

מדוע משה רבינו כעס? • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע משה רבינו כעס על הנשים שבעם ישראל? ומה ענתה הבת קול שהגיעה משמים? ומה הוא סוד "יכפר עליו"? כל התשובות במאמר היומי שנכתב על ידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א אמש ליל ב' פרשת ויקהל פקודי על פי מדרש תנחומא בפרשה. לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >