Tag Archives: עשרת הדברות

תפילה למולד חודש סיון שיחול בליל שבת בשעה 3:31 לפנות בוקר

השבת שבת מברכין סיון יהיה מולד חודש סיון בשעה 3:31 ו14 חלקים. בשבת בבוקר כאשר יכריזו החודש יאמרו המולד היה בשעה 3:31 ו14 חלקים. בשבת שעברה מורינו הרב שליט"א הורה כי אלה הנמצאים בירושלים עיר הקודש יתקבצו לומר תיקון הכללי בשעה 3:30 בבית מדרשינו. לפניכם תפילה למולד חודש סיון שנכתבה היום ערב שבת קודש פרשת במדבר:

קרא עוד >

סוד אסתר סוד עתיק יומין – המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

איך עשרת הדברות קשורים למרדכי ואסתר, ומה הפנימיות של הפסוק "ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה"? כל זה ועוד במאמר היומי שלפניכם – באדיבות עלון ה' הוא האלוקים:

קרא עוד >