צור קשר עם הרב ברלנד
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת תצוה - עלון כבבת שמרם 14
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת תצוה - עלון כבבת שמרם 14

"אם לשאול היה את הנועם של דוד גם הוא היה חוזר בתשובה" – כבבת שמרם 14 – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי אלוקים חײם מכ"ק מורנו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת תצוה.

"אם אדם הוא נהיה כתית, אז הוא דולק שנה שלימה."

"וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כתִית לַמָּאוֹר: (שמות כז כ) כתוב במדרש תנחומא תצוה (פרק ג) שראיתי מנורה שדולקת שנה שלימה ר' חנינא סגן הכהנים אומר מנורה. היה הרבה מנורות במקדש, אדם תרם מנורה, שמו את זה בהיכל, אז הדליקו והדליקו את כל המנורות, בזמן שלמה היה עוד 10 וזה נגנז."
"עכ"פ כתוב בתצוה "ויקחו אליך שמן זית זך" "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך". אז כתוב שהיתה מנורה שדולקת, כל זה היה סוף בית שני. הוא אומר אני עד שאני ראיתי מנורה שלא היו צריכים לכבות אותה, את המנורה הגדולה כיבו אותה, אבל אני ראיתי מנורה שעמדה שם באיזה פינה בהיכל ומעולם היא לא כבתה, לא היו צריכים לדשן אותה, להחליף אותה, לנקות אותה."
עלון כבבת שמרם מס' 14 - דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
עלון כבבת שמרם מס' 14 – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"אז "אתה תצוה את בני ישראל" אז מעיד ר' חנינא סגן הכהנים אני הייתי בביהמ"ק  ומצאתי מנורה, הוא אומר מצאתי, יכול להיות שבכלל לא שמו לב לזה, חשבו כל פעם חשבו שכהן אחר מדליק אותה, כנראה בסוף הוא גילה שהיא דולקת שנה, בכלל לא כיבו את השמן, לא כיבו את הפתילות, תמיד חשבו שאיזה כהן אחר טיפל בה. כי המנורה הגדולה העיקרית המרכזית את זה החליפו, ניקו את זה בבוקר, ולפי הרמב"ם הדליקו את זה פעמיים, לפי (המאן דאמר השני) הדליקו את זה פעם אחת. עכ"פ היו עוד מנורות שדלקו, אז מתי שנכבו הפתילה היה לה אור קטן, אז זה דלק יומיים, אז שם לא היו מקפידים לדשן בכל בוקר, אז היתה מנורה אחת שדלקה שנה שלימה, ומצאתי, פתאום ראיתי מנורה דולקת שנה שלימה, מנורה שהיתה דלוקה כל ימות השנה, ראה מעשה ניסים, כתית למאור, אדם הוא נהיה כתית, אז הוא דולק שנה שלימה.

"שלמה הוסיף עוד עשר, והכל נגנז ע"י יאשיהו שנפטר 22 שנה לפני החורבן, 11 שנה של יהויקים, 11 שנה של צדקיהו, הן 22 שנה. אז כמה שנים לפני החורבן הוא כבר החביא את הכל, הוא כבר הוריד הכל בתוך מחילות, מחילות עמוקות, עמוקות שכמה שחופרים אי אפשר להגיע לשם, והוא בנה בית מקדש תת קרקעי שלם, הוא בנה קודש קודשים, היכל, עזרות ומזבח העולה, הוא שם את הכל, מה שעשו משה ושלמה את הכל הורידו למטה, למעלה השאירו כמה מנורות ככה בשביל עוד 22 שנה, עד שבא נבוכדנצר לקח את הכל."

"ובבית שני כבר עשו מנורות מבד, כתוב שהיו מנורות מבד, בקושי היה להם ברזל. אחרי זה כשהעשירו אז המנורות האלה שעשו בבית שני, שעשו את זה היה מעשי ידיהם של החשמונאים, של המכבים, של הצדיקים האחרונים, שמעון בן שטח. אז אמר ר' חנינא סגן הכהנים אני ראיתי מנורה, זה כבר היה לפני החורבן, מנורה שבערה כל החיים שלי, אני ראיתי מנורה שכל החיים שלי היא בערה בלי הפסק היא בערה בלי הפסק."

 

"ועכשיו מספר לנו ר' חנינא סגן הכהנים שכשהייתי בבית המקדש המנורה היתה דולקת שנה שלמה, ראיתי מנורה שדולקת שנה שלמה, זה לא המנורה שמדליקים בכל יום ששם צריכים לכבות, אפילו אם הנר דולק צריכים לכבות אותו, לחדש את ההדלקה, יש שם עוד הרבה מנורות שאנשים תרמו, כל מיני אנשים תרמו תרומות, אז היתה שם מנורה שהיתה דולקת, שהצדיקים תרמו אותה קדושים וטהורים, אז ראיתי מנורה שדולקת שנה שלמה וככה זה היה שנים אחרי שנים, שפעם בשנה היו מדליקים אותה."

גיף-תרומות

הפטרת פרשת "זכור את עשה לך עמלק"

"אם שאול היה לו את הנועם הזה (שהיה לדוד) אז גם היה חוזר בתשובה, אז הוא היה יודע להכרית את עמלק, הוא היה מחכה שמואל, לא היה לו סבלנות לחכות לשמואל, כי העבודה של האדם זה רק הביטול לצדיק, זה כל העבודה של הבן אדם, אין עבודה אחרת בכלל, רק להתבטל לצדיק, שמואל אמר לך לחכות, תחכה! מה שמואל ביקש ממך? תחכה! הוא אמר תחכה!"

"למה? למה שמואל לא בא? למה שמואל הוא משתהה? למה שמואל כבר 7 ימים אני מחכה לו, כבר העם נפץ מעליי, הגיעו מהגלעד, ושאול הכריז מרד על הפלשתים, מי צריך את המרד הזה? עם ישראל זה לא עם של מרד. טוב הכרזת מרד, אבל תחכה! תחכה לשמואל! תחכה לשמואל! תמתין לשמואל! תתבטל לשמואל! אתה באמת צדיק."וירב בנחל" כשהוא "וירב בנחל" אז הוא אמר הוא לא מבין את שמואל."

"אומרת הגמרא ביומא כב: "וירב בנחל" הוא לא הבין את שמואל, מה שמואל רוצה? להרוג אנשים חפים מפשע, תינוקות, ילדים, נשים רכות, מה הם חטאו? מילא חיילים, גם מה הם עשו? עמלק לא עשו שום דבר. "וירב בנחל" שאול חשב שהוא יותר חכם משמואל, שאול היה בטוח שהוא יותר חכם משמואל, שהוא יותר מבין משמואל, היה לו ברור שהוא חכם, יותר גדול משמואל, לא היה לו שום שאלה בזה."

""וירב בנחל", מה זה וירב בנחל? אומרת הגמרא "וירב בנחל", אמר ר' מני על עסקי נחל, בשעה שאמר לו הקב"ה לשאול  "לך והכית את עמלק, מנער ועד זקן טף ונשים" הוא לא הבין, מה ה' מדבר אליו, להרוג ילדים תינוקות מתוקים חמודים? איפה נשמע כזה דבר? יבוא כל העולם עלינו ויסתער עלינו ויכרית אותנו, איזה עם זה? הורג תינוקות, הורג נשים, איזה עם אכזרי זה, רק עוסקים ברצח, לא לחינם הנאצים הרגו את כל היהודים, הם אמרו זה עם של רוצחים, הנאצים הם אנשים הגיונים, יפי נפש, למה לסבול רוצחים? לא יכולים לסבול עם של רוצחים. איפה שתפתחו בתנ"ך תראו עם של רוצחים, הנאצים היו חייבים אחת ולתמיד לחסל את העם הזה, פשוט להביא גאולה לעולם, שבעולם רק יהיו אנשים שהם לא רוצחים, לא הורגים, רק יהיו אנשים יפים."

"שאול פחד מה קורה כאן? מה קורה כאן? להרוג אנשים חפים מפשע? אנשים כאלה מתוקים כאלה נחמדים איך זה יתכן? אם אדם הוא נהיה כתית, אז הוא דולק שנה שלימה. ְוִיְקחּו ֵאֶליך ֶׁשֶמןַזִיתָזך ָּכ ִתית ַל ָּמאֹור: (שמות כז כ) כתוב במדרש תנחומא תצוה (פרק ג) שראיתי מנורה שדולקת שנה שלימה ר' חנינא סגן הכהנים אומר מנורה. היה הרבה מנורות במקדש, אדם תרם מנורה, שמו את זה בהיכל, אז הדליקו והדליקו את כל המנורות, בזמן שלמה היה עוד 10 וזה נגנז. עכ"פ כתוב בתצוה "ויקחו אליך שמן זית זך" "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך"."

"אז כתוב שהיתה מנורה שדולקת, כל זה היה סוף בית שני. הוא אומר אני עד שאני ראיתי מנורה שלא היו צריכים לכבות אותה, את המנורה הגדולה כיבו אותה, אבל אני ראיתי מנורה שעמדה שם באיזה פינה בהיכל ומעולם היא לא כבתה, לא היו צריכים לדשן אותה, להחליף אותה, לנקות אותה. אז"אתה תצוה את בני ישראל" אז מעיד ר' חנינא סגן הכהנים אני הייתי בביהמ"ק ומצאתי מנורה, הוא אומר מצאתי, יכול להיות שבכלל לא שמו לב לזה, חשבו כל פעם חשבו שכהן אחר מדליק אותה, כנראה בסוף הוא גילה שהיא דולקת שנה, בכלל לא כיבו את השמן, לא כיבו את הפתילות, תמיד חשבו שאיזה כהן אחר טיפל בה. כי המנורה הגדולה העיקרית המרכזית את זה החליפו, ניקו את זה בבוקר, ולפי הרמב"ם הדליקו את זה פעמיים, לפי(המאן דאמר השני) הדליקו את זה פעם אחת."

"עכ"פ היו עוד מנורות שדלקו, אז מתי שנכבו הפתילה היה לה אור קטן, אז זה דלק יומיים, אז שם לא היו מקפידים לדשן בכל בוקר, אז היתה מנורה אחת שדלקה שנה שלימה, ומצאתי, פתאום ראיתי מנורה דולקת שנה שלימה, מנורה שהיתה דלוקה כל ימות השנה, ראה מעשה ניסים, כתית למאור, אדם הוא נהיה כתית, אז הוא דולק שנה שלימה. שלמה הוסיף עוד עשר, והכל נגנז ע"י יאשיהו שנפטר 22 שנה לפני החורבן, 11 שנה של יהויקים, 11 שנה של צדקיהו, הן 22 שנה. אז כמה שנים לפני החורבן הוא כבר החביא את הכל, הוא כבר הוריד הכל בתוך מחילות, מחילות עמוקות, עמוקות שכמה שחופרים אי אפשר להגיע לשם, והוא בנה בית מקדש תת קרקעי שלם, הוא בנה קודש קודשים, היכל, עזרות ומזבח העולה, הוא שם את הכל, מה שעשו משה ושלמה את הכל הורידו למטה, למעלה השאירו כמה מנורות ככה בשביל עוד 22 שנה, עד שבא נבוכדנצר לקח את הכל."

"ובבית שני כבר עשו מנורות מבד, כתוב שהיו מנורות מבד, בקושי היה להם ברזל. אחרי זה כשהעשירו אז המנורות האלה שעשו בבית שני, שעשו את זה היה מעשי ידיהם של החשמונאים, של המכבים, של הצדיקים האחרונים, שמעון בן שטח. אז אמר ר' חנינא סגן הכהנים אני ראיתי מנורה, זה כבר היה לפני החורבן, מנורה שבערה כל החיים שלי, אני ראיתי מנורה שכל החיים שלי היא בערה בלי הפסק היא בערה בלי הפסק. ועכשיו מספר לנו ר' חנינא סגן הכהנים שכשהייתי בבית המקדש המנורה היתה דולקת שנה שלמה, ראיתי מנורה שדולקת שנה שלמה, זה לא המנורה שמדליקים בכל יום ששם צריכים לכבות, אפילו אם הנר דולק צריכים לכבות אותו, לחדש את ההדלקה, יש שם עוד הרבה מנורות שאנשים תרמו, כל מיני אנשים תרמו תרומות, אז היתה שם מנורה שהיתה דולקת, שהצדיקים תרמו אותה קדושים וטהורים, אז ראיתי מנורה שדולקת שנה שלמה וככה זה היה שנים אחרי שנים, שפעם בשנה היו מדליקים אותה.

 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"וּבְכֵן צַדִּיקִים" • שמחת השבע ברכות לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בהשתתפות האדמו"ר מספינקא דונולו שליט"א

שיעור במעלת החתן וימי השבע ברכות ○ שירה וריקודים ○ שבע ברכות אמש ראש חודש …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *