צור קשר עם הרב ברלנד
איור: ש. סולמונוביץ'

מאמר מאת אהרן שוורץ: מיהו חסיד שוטה? כל מי שאינו יוצא מייד לפעולות מחאה!

מיהו חסיד שוטה?

כל מי שאינו יוצא מייד לפעולות מחאה!

בגמרא (סוטה כ"א:) "רבי יהושוע היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום וכו'.. הרי אלו מבלי עולםומביאה הגמרא דוגמא לחסיד שוטה כגון שאשה טובעת בנהר ואינו ממהר לעשות דבר מיד להצילה כי אין זו דרך ארץ להסתכל באשה ולקפוץ להצילה.

ובתוד"ה היכי דמי חסיד שוטה – מביא בשם הירושלמי משמעות יותר חמורה כגון שמוכן כבר לקפוץ להצילה אלא שממתין כדי לחלוץ תפילין ואינו קופץ מייד.

וכן בגמרא (יומא פ"דספק נפשות דוחה את השבת ואין נעשים אלא ע"י גדולי ישראל והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבי"ד וכל איסורי התורה נדחים מפני פיקוח נפש חוץ מגעבירות.

ואמרינן בראשונים (רמב"ן ועודשכל המשתהה בחילול שבת במקום פיקוח נפש גם זה חשיב לחסיד שוטה.

ופשיטא דעובר נמי על לאו דאורייתא של "לא תעמוד על דם רעךמעבר למה שמוגדר על פי הגמרא הנ"ל שכל חסידותו הבל וחשיב לשוטה בלי דעת.

וזה נאמר על הפחות בישראל להציל נפשו מיד רודפו הקם עליו להורגו וכל שכן בעבור רבו שלימדו חכמה שמביאו לחיי עוה"ב שאבידתו קודמת לאבידת אביו (ב"מ ל"ג.) וכל שכן באבידת נפשו של רבו שבזה מחוייב שבעתיים.

ובמקום שמבזים את שם רבו מחוייב מדינא משום כבוד רבו למחות ולהרעיש כלפי המחרפים והמבזים בארעא ולא רק כלפי שמיא בתיקון הכללי או בתפילות.

והנה קמה לה מלכות הרשעה בחוקותיה העקומי"ם להשמידלהרוג ולאבד נפש יהודי צדיק מתוך אכזריות טורפת ואיך נעמוד ונחשה מול מעשה רצח במזיד מתועב שכזה?

גם בכנפינו נמצאו דם נפשות צדיקים אם לא נקום ונזעק את זעקתו של אבינו מורנו המעונה ביסורים ובמסרקות של ברזל בידי מלכות הרשעה.

וכי איזה חיים יש לנו מבלעדיו – הרי הוא מסר את גופו ונפשו ומשפחתו למעננו ואנחנו לא נקפוץ להצילו מיד מבקשי רעתו והקמים עליו להורגו ?

האם חסיד שאינו מתקומם כנגד רוצחי רבו אינו חסיד שוטה ?

פיקוח נפש ודאי

מחששות שווא שאינן אפילו מדרבנן ומחמת דמיונות של חסידות שוטה עוזבים חיוב דאורייתא של קום עשה להציל.

והרי אנו רואים בחוש שמאז מעצרו של הרב לפני כ-10 חודשים מצבו הרפואי התדרדר עד שערי מוות ח"ו כפי מספר עדויות שהגיעו ממש לאחרונה שראו את דמותו של הרב כחוש ביותר כמו דמויות שנראו במחנות הריכוז של הנאצים רח"ל.

לפי כל הנתונים שלפנינו מדובר בסוגיא של ודאי פיקוח נפש ומחוייבים לעבור אפילו על חיובי תורה חמורים ואפילו בכדי לנסות להציל במעשה של ספק הצלחה כי קיי"ל ספק נפשות לקולא מדאורייתא (מחרש"י ותוסב"ב נאי מסברא אי מגזה"כומחמירין על הצלת הנפשות ומקילין אם צריך לעשות עבירות אפילו בספק מעשה הצלה.

כשיש ספק במציאות שואלים את אנשי המקצוע (רשב"ם ב"ב נ"וד"ה מתקיף ליה וכוושאלתי לעובדי האדמה).

על פי דעת אנשי מקצוע וחזינן נמי על פי המציאות הקיימת בישראל ניתן לקבוע כי הפגנות ועצרות מחאה פועלים ועוזרים לקדם מטרות שונות ובמיוחד בנושאי זכויות אדם ודין צדק לשחרור עצירים שלא על פי דין.

אפילו על ספק הצלחה על פי דבריהם מצווים אנו מדאורייתא לצאת בקול רעש גדול והפגנת מחאה בכבישי ישראל ואין איש מתלמידי הרב אשר יכול לפטור עצמו או אחרים מחובה זו.

ביום חמישי ערש"ק ויצא בעצרת התפילה על קברו של החלבן הרב אהרן שטרן אמר ברבים בשם אביו הרב המקובל הרב אלתר דוד חיים שטרן כי: 

"מי שלא ישתתף בהפגנות ברחובות ובמחאה ברבים על שפיכת דמו של הרב ברלנד יהיה עליו תביעה בשמיים".

רבנים צדיקים ות"ח גדולי תורה והוראה מצווים עלינו לצאת ולמחות ואנחנו שותקים ואיננו מוחים על רצח בידיים של מורנו הרב שליט"א.

אם ישנו חיוב מהתורה לקום ולעשות על מי מוטלת בעיקר חובת המחאה אם לא על תלמידיו ובני קהילתו ?

אם אנחנו לא נקום לזעוק ולעורר על סיכון חמור של חיי אדם בידי השלטונות עד כדי פיקוח נפש – מי יעשה זאת במקומנו ?

לכל זמן ועת לכל חפץ

יעקב אבינו בפרשה השבוע הכין את עצמו לדורוןתפילה ומלחמה – להיות מוכן להשתמש בכל האמצעים הללו להינצל מידו של עשיו הרשע.

מעשה אבות סימן לבנים והנה ידי חובת תפילה יצאנו בכל עצרות התפילות והתיקון הכללי למאות אלפים ועדיין לא נושענו,

ידי חובת דורון יקר גם יצאנו בתשלום שכר טרחה הוגן ומופרז של למעלה מ מיליון ש"ח לפעול מול חוקי מלכות הרשעה וגם הם לא עזרו לנו –

מדוע לא משתמשים אנו באפשרות השלישית – המלחמה – ובמיוחד שאנו מצווים על פי דין לקיימה ?

אם עשירית מסכום השכ"ט הנ"ל היה מוקדש לצרכי הסברה ומאבק ציבורי אולי לא היינו מגיעים לעינוי דין ופשע נוראי חמור כל כך עד כדי סכנה ממשית לחיי הרב שליט"א ?

הגענו אל הקו האדום מדמו השפוך של מורנו הרב שליט"אבריאותו רופפת במצב חמור וכל הנסיונות האחרים להצילו כשלו ועלינו להבין כי הגיעה העת לזעוק במלחמת מחאה בחוצות וברחובות כפי שצריך לעשות מחאה.

גם רבינו הקדוש הקפיד על חסידיו שלא יצאו ברגליהם אל מחוץ לעיר וחיכו עם מקלות להצילו כשידעו שחולקים אחרים מנסים לפגוע בשעת נסיעתו חזרה.

האם רבינו לא היה קורא לנו חסידות שוטה ?

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

דבר זה נאמר על דוד המלך בשעת הסכנה כשהיה תלוי בין שמים לארץ וביקש מאבישי בן צרויה שיציל אותוהגמרא אומרת שדוד לא יכל להציל את עצמו כיוון שאין חבוש מתיר עצמו מבית היסורים (סנהדרין צ"ה.) וזה נאמר אפילו על דוד מלכא משיחא – שורש נשמות ישראל.

שיבוש חמור ומקרר לבבות פשט בקהילתנו שאין אנו מחוייבים לפעול להצלתו של מורנו הרב שליט"א עם כל מיני סברות מדומיינות אך כפי שראינו אין זו דעת תורתנו הקדושה ואפילו לא בגדר חסידות אלא חסידות שוטה ומשובשת.

חייבים לקום ולפעול – אסור לשבת בשקט – חייבים להשמיע את קולנו בכל הארץ !!

כולם חייבים להרשם לפעילות לצורך תיאום 0533-155-313 או במייל: ashwarts111 @gmail.com (צריך גם תרומות להדפסת שלטים)

כולם מגיעים למאהל המחאה הקבוע מול בג"ץ בככר אגרנט בירושלים

הכונו להפגנת מחאה אדירה באחד הצמתים המרכזיים בגוש דן בהשתתפות כלל החסידים

פרטים בהמשך

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הָאוֹרוֹת שֶׁל פּוּרִים קָטָן יוֹתֵר גְּבוֹהִים מִפּוּרִים גָּדוֹל • תפילה לפורים קטן מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

היום יום שישי י"ד אדר־א'  חל פורים קטן, מובא בספרים הקדושים כי בפנימיות פורים קטן …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *