צור קשר עם הרב ברלנד

כמו נבואה: מכתב הרב עוזי משולם זצ"ל הי"ד על הקושי וההפרעות בהתקרבות לצדיק בזמן הגאולה

"אי אפשר לקבל מהנשמה הגבוהה של הצדיק כי אם ע"י ביזיונות ושפיכות דמים רבים, שצריך להתבייש הרבה מאוד מאוד קודם שזוכים לקבל מאור תורתו הקדושה של צדיק האמת רוח אפינו משיח ה'" – הרב עוזי משולם זצ"ל.

מכתב מתוך הכלא מהרב הגאון המקובל הצדיק הרב עוזי משולם זצוק"ל הי"ד "שנרדף ונרצח על ידי גורמי ממסד מושחתים במדינה שגזלה ומתהדרת בשם 'ישראל'" (ככתוב על מצבו).

המכתב מדבר על עניין רדיפת צדיק האמת ותלמידיו משנת תשנ"ה. מהמכתב ניכרת גדולתו בתורה ויראתו הקודמת לחכמתו.

באיגרת שכתב בכלא שנכתב כמו נבואה ליום הזה עסק הרב משולם בגדולת נשמתו של ר' נחמן מברסלב שזו נשמת משיח בן דוד הבא לתקן את עוון הדור ע"י רדיפות ביזיונות וגידופים, ומה שעובר על כל אלו הרוצים להתקרב אל נשמה זו "החושך והעקמומיות שבלב בספיקות ובלבולים וקושיות עצומים כפי שהמקטרג מהתל בהם כגון: הרי "גדול" זה אמר כך וכך רח"ל על הצדיק, ו"גדול ומקובל" שני הלעיז כך וכך רח"ל על הצדיק האמת. וכו'."

 

והנה תוכן המכתב העתקה מילה במילה מכתב ידו הקדושה:

 

בס"ד ח"י במרחשוון התשנ"ה "אודך כי עניתני ותהי לי לישועה"

סימנו: "עזי וזמרת י-ה" תהא שנת נקמת השי"ת בערב רב מההוא זרעא בישא דעמלק ימח שמם וזכרם!

דברי תורה מתורת רבינו נחמן בן פייגא זצוק"ל – נחל נובע מקור חכמה זיע"א

השי"ת חמל עלינו והוריד אל זה העולם את נשמת רבינו זלה"ה שיוצא מג"ר דעתיק, כי נשמתו היא מהאי רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא בי'ה בסוד דוד מלכא משיחא. ונמסר בידו לתקן את טומאת פגם הברית בסוד "לפני שמש ינון שמו" אשר הוא סוד "י" "נון" מוח של שער הנו"ן שמשם עיקר החירות לצאת מכל המיצרים, כמ"ש "וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים (שמות י"ג) דהיינו דייקא ע"י התגלות שער החמישים סוד הארת הבינה יצאו ישראל מערוות מצרים שהוא טומאת פגם הברית כידוע. וידוע שסוד משיח מקנא מאוד להשי"ת ולוחם לבער פגם הניאוף מן העולם כאמור: "רוח אפינו משיח ה'" נגד ולשבר ולמגר אותיות 'ניאוף'.

וע"כ כל הנשמות הפגומים מדור המבול שהוא פגם הברית ודור הפלגה שהוא כפירות, חזרו ונתגלגלו בדורות אלו, ואף שכבר נתעלו ונתתקנו אלפי-אלפים ורוב רבי-רבבות נשמות הפגומים ע"י יחידי הדורות שהיו עד עכשיו צדיקי אמת נוראים, בכ"ז נשארו נשמות קדושות כאלו אשר נפלו בפגמים עצומים מאד מאד, אשר גם אותם צדיקים יחידי-הדורות לא היה בידם לתקנם, מטעמים בלתי מובנים ומושגים לשכלנו האנושי. עד אשר חמל והוריד אל זה העולם את נשמת רבינו, רבי נחמן סוד נשמת דוד מלכא משיחא והוא גנוז בי'ה במשיח בסוד "אם אין קמח אין תורה"!

וכמו שאמרנו לעיל נשמתו היא מהאי רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא בי'ה ונמסר בידו לתקן זה החטא ולקבץ וללקט כל הנידחים והנפזרים בארבע כנפות הארץ ולהשיבם אל שורשם ומכניס בהם נקודת אור מ"ה החדש הארת המצח עולם התיקון, בהתחדשות ובהתגלות נפלא ונורא מאד מאד כזה, עד שנהפכים לאיש אחר לגמרי ככתוב (ישעיהו י"ב): "ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנ'ח'מ'ני, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת י-ה ה' ויהי לי לישועה.

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה ואמרתם ביום ההוא הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו כי נשגב שמו זמרו ה' כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישרא-ל", ובתרגום שם אם נדקדק בכל תיבה ותיבה בעזהשי"ת נוכל להבין נפלאות רזי וסתרי תורה, כי אחרי שזוכים להתוודע מזה צדיק האמת שהוא מבחירי הצדיקים ולקבל ממנו תורה נוראית לימוד חדש, הנובע מהייחוד הפנימי, דברים אשר עוד לא נתגלו בעולם עד עכשיו.

כדאי היה כל הירידות והנפילות וההשלכות שעוברים על המתקרב לצדיק האמת.

והוא מה שמרמז בתרגום: "ואנא אודי קדמך ה', ארי על דחבית קדמך הוא רוגזך עלי, וכדי דתבית לאורייתא דעתיקא סתימאה יתיב רוגזך מִנַי, ותרחם עלי ובך אנא רחיץ ולא אזדעזע משום בר-נש, ארי רבא קדישא אמר לאשראה שכינתיה יתברך בגוואי ובכל ארעא ויקרב פורקנא לכל עמא קדישא ולכל עלמין.

ומובא בסה"ק כאשר נשמה של צדיק-האמת כצדיק הנ"ל צריכה לרדת בעולם המקטרג וחילותיו מקטרגים וטוענים שאם תבוא לרדת לזה העולם השפל לא יהיה למקטרג ולחילותיו מה לעשות עוד. והמקטרג בא בטענות לבורא-עולם לשם מה בראתנו וכו', אם אתה מביא נשמה זו שיוצאת מגימל ראשונות מהאי רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא ביה ומשיבים למקטרג שהנשמה הזאת מוכרחת לירד לעולם בוודאי!

קיצך המקטרג הגיע עפ"י הפסוק ובנוסח הפסוק ביחזקאל ז': "קץ בא הקץ"… "עתה הקץ עליך המקטרג", ואתה המקטרג יש לך ברירה אחת לחפש לך הצעות ותחבולות להתמודד עם נשמה קדושה זו, כיון שלא יעזור, נשמה זו תרד לעולם הזה.

יצא המקטרג ובא ואמר שיש כבר עצה ותחבולה ויכולה הנשמה הזאת לרדת.

ואומר רבינו הקדוש שהעצה והתחבולה של המקטרג נודעה בכל העולמות, והוא גודל התפשטות ההסתרה והמחלוקת על נשמה קדושה זו.

"וידברו עליו שקרים וכזבים כאלו, אשר לא יאומן כי יסופר," ויספרו ויתפשטו עליו כל מיני מניעות וקטרוגים, ויהיה בהעלם והסתר גדול מהעולם – זה סוד נשמת משיח צדקנו שיגלה במהרה בימינו.

רבונו של עולם אנא עבדך עוזי אזולאי ב'ר' דוד וציונה, ממתין בכליון נפש לגלוי הארת משיח צדקנו, אנא עזור לי, אבי אתה אלי וצור ישועתי, לתקן את דרכי היטב ולא אהיה ח"ו מאלה המעכבים את בא הגואל ונזכה בב"א לבא משיח צדקנו בראשנו ונעלה לירושלים בשמחת עולם לאקמא שכינתיה מעפרא. ויה"ר שכל יסורינו הקשים יהיו לרצון לפניך לאקמא שכינתא מעפרא, "טוב עשית עם עבדך, ה' כדברך", כדברך עשה ולא כבקשתי, אכי"ר.

אך אשא תפילה אליך תפילה אליך אבי, אתה אלי וצור ישועתי, הוריני מה שאשאל, למדני מה שאבקש למען קדש שמך בעולם.

"הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא א-ל נא רפא נא לה בהראות לה נועם זיוך אז תתחזק ותתרפא והיתה לך שפחת-עולם" – "ב ש מ ח ת ע ו ל ם!" כן, אבא, הרי אתה יודע!

וא"כ אומר רבינו רבי נחמן זצוק"ל זיע"א, שסוד נשמת משיח צדקנו יהיה בהעלם והסתר גדול מהעולם וכעין שאמרו חז"ל (סנהדרין צ"ח) אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת כי כבר יהיה בעולם, אך יהיה בהסתרה

וכל דבר שרק נוגע לנשמה זו יבוא בכבידות גדול מאוד עד מאוד ובמניעות עצומים שאין לשער מבית ומבחוץ, ויתלבש בכמה מיני לבושין וכו' ולא יהיה אפשרות להתקרב לאנשים ולבית ישראל אל זאת הנשמה כי אם ע"י מסירות נפש, דייקא,

ככתוב: בליקוטי מוהר"ן ח"א סימן קנ"ב כי כל כוחו של הס"מ המקטרג וחיילותיו שפועלים לעכב ולמנוע את אלו הנפשות להתקרב אצל זה הצדיק האמת נשמת משיח, פועלים מסיבת נפשות אותם האנשים בעצמם, על ידי שפגמו אותם אנשים בפגם הברית, הוצאת ז"ל, רחמנא ליצלן.

לכן ע"י חטאם נתנו כח לס"מ וחיילותיו ולכן כל המניעות והעיכובים הם בעצמם גרמו לזה כי עדיין הם מלובשים בלבושים צואים שמשם באים המניעות, והחושך והעקמומיות שבלב בספיקות ובלבולים וקושיות עצומים כפי שהמקטרג מהתל בהם כגון:

הרי "גדול" זה אמר כך וכך רח"ל על הצדיק, ו"גדול ומקובל" שני הלעיז כך וכך רח"ל על הצדיק האמת. וכו'.

עד שרבים קמים על כל אחד הרוצה להיכנס אל הקדושה ולהתקרב באמיתות אל הצדיק האמת.

ואי אפשר לשבר את כל המניעות המתפשטים על כל הרוצה להיכנס ולקבל ולינק מהאור הגנוז הזה (צדיק האמת) כי אם ע"י מסירות נפש דווקא, כמו שמרחיב רבינו רבי נחמן זלה"ה זיע"א ע"י תלמידו בהלכות "הכשר כלים" הלכה ד'. כי אי אפשר לקבל מנשמה גבוהה זו במדרגת עבודת השי"ת, שאותה נשמה הוא ה"פלא יועץ" שעצותיו נפלאות ונוראות ועמוקות מאד, מבחינת האלף אורות, כי אם ע"י ביזיונות ושפיכות דמים רבים, שצריך להתבייש הרבה מאד מאד קודם שזוכים לקבל מאור תורתו הקדושה של צדיק האמת רוח אפינו.

כי אי אפשר לינק ולהתקדש מהצדיק האמת כי אם ע"י מסירות – נפש ממש כאשר רואים בחוש גודל המניעות והיסורין והכסויים שצריכין לעבור על כל מי שרוצה להתקרב אל האמת, שצריך לסבול יסורין עד דכדוכא של נפש.

ועל זה נאמר בתהלים מ"ד "כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה" וכן נאמר בזוה"ק פרשת תרומה "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה". דהיינו "שמשבר כל המניעות וסובל כל היסורין, ועושה מסירות נפש ממש בשביל להתקרב (לא להכיר!) להצדיק האמת ולתורתו ולאנשיו, ואז הוא בטוח ממכשול (וכן מרחיב בלקוטי הלכות בשר וחלב הלכה ה'), וכך קורא למתקרבים לצדיק האמת, כל אחד לפי הלבושים הצואים שלו הזקוקים לתיקון. שמצד אחד נשמתו ויצרו הטוב מזכים אותו להתוודע מזה הצדיק-האמת האור-הגנוז, אשר יכול לתקן אותו בתיקון נפלא ונורא כזה עד שיזכה להתגלות אור מ"ה החדש (הסבר של "תו ּכי" כמו תו ּכי שמשמיע את מה שהשמיעו לו ואינו מבין כלום: הכוונה "תוכי" זה לעוזי א. משולם) – מ"ה החדש אמרו רבותינו הקדושים במד"ע, וביניהם ובראשונה רבינו האריז"ל זיע"א בעץ חיים בשער הנסירה, שהמלכות נתהוית מפרק תחתון דהוד של אריך – אנפין.

וזהו "רוח הרביעית" הנזכר באדרא-רבא דף קל"ב, ומשם מלך המשיח. וממנו ישיגו ויבינו החכמה דאז תתעלה אור הלבנה. עד כאן דברי האדרא-רבא, וגם ידוע שהמשיח יזכה בב"א "להארת המצח" הנקרא "רצון" בתמידות!

וידוע כי "הארת המצח" הוא סוד שם מ"ה החדש, הנקרא "הדר" ונרמז (בבראשית לו, ל"ט) "וימלוך תחתיו הדר" וזה מה שרמז דוד המלך בתהילים: "הוד והדר תשווה עליו". "הוד" – הוא "הרוח הרביעי", שהוא סוד הוד דאריך – אנפין, ו"הדר" – הוא סוד "מה החדש", "תשווה עליו" – על מלך המשיח.

ואם כן – כמו שאמרנו לעיל בשם רבינו הקדוש, שמצד אחד נשמתו ויצרו הטוב של המתקרב לצדיק האמת מזכים אותו להתוודע מזה ה"אור הגנוז" הצדיק-האמיתי, אשר יכול לתקן אותו בתיקון נפלא ונורא לעבודת השי"ת לפי שורשו, תקון נפלא ונורא כזה עד שיזכה להתגלות אור מ"ה החדש שהוא התגלות אור-הגנוז מששת ימי בראשית וכו' כדלעיל. אך מצד שני מצד לבושי "בגדיו הצואים" ויצרו-הרע של המתקרב ופגמיו בפגם הברית רח"ל, מצד שני, צד ה"סטרא אחרא" שומע אותו מתקרב כל מיני התנגדויות על הצדיק – האמת ומתפשטים עליו כל מיני מניעות קושיות וספקות ומגיע לאזניו מחלוקות גדולות על זה הצדיק האמת, ואם כן, אם שכל במוחו צריך לידע ולהאמין ולהשכיל אומר רבינו שכל אלו זה תוכחה על שפגם בטיפי מוחו.

ואשר על חטא זה נאמר (במשלי) "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות – חיים", כי אם לא היה פוגם וחוטא בפגם הברית, ולא היה מוחו פגום, לא היה נשמע לו, מריבות ומחלוקות על "הצדיק האמת", וכל והמריבות והמחלוקות, הדמיונות והפיתויים לא באו אליו אלא מצד ה"סטרא אחרא" על מנת לרחקו ח"ו, מה"אור הגנוז" – "צדיק האמת".

וע"כ כאשר יזכה להשכיל באמת, ולבלתי הטעות את עצמו ח"ו, אז אפילו אם ישמע התנגדויות, מחלוקות ופיתויים להתרחק מזה ה"אור הגנוז" – צדיק האמת, וגם לו במוחו יתעוררו כמה פעמים מחשבות, אולי טוב יותר ח"ו לברוח מזה צדיק האמת, אזי תיכף ומיד יתיישב בדעתו ויסתכל וירחם על עצמו היטב היטב,

היכן הוא בעולם, כי הלא רוצים לרחק אותו ממקור חיותו, מהנועם העליון מהנחל נובע מקור חכמה הקדומה, סוד נשמת משיח צדקנו ננמ"ח=קמח, "אם אין קמח אין תורה", שהוא נהר המטהר מכל הכתמים שבעולם, ובזה עצמו ישבר את העקמומיות שבלבו ולא יסתכל על שום מונע ומעכב ואפילו אם המניעות הם מעצמו, וכך ברבות הזמן, יזכה לכנוס אל תוך שערי הקדושה ויראה נפלאות רבות וכל טוב סלה.

הממתין לתלמידיו בברכת ה' עוז לעמו יתן שיגיעו בקרוב מאד עוזי א. בר' דוד משולם.

 

אנו מודים לאברך יעקב ריבלין שהאיר את עינינו לפרסום המכתב.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת במדבר לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת במדבר התשפ"ד: עלון שביבי אור לפרשת במדבר שיעוריו …

One comment

  1. חבל על דאבדין ואינן משתכחין.
    שנזכה להתקרב לצדיקי האמת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *