צור קשר עם הרב ברלנד

פרשת קרח: הגאון רבי ישראל שרת שליט"א זועק על הרדיפה הנוראית כנגד הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מזכה הרבים הגאון רבי ישראל שרת שליט"א בשיחת חיזוק מעוררת במיוחד בנושא הפרשות האחרונות המדברות מהעוון החמור של לשון הרע, ומוחה בקול גדול על הרדיפה הנוראית שעובר מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם שיחתו המלאה שנמסרה בקו המידע והשיעורים דחסידי ברסלב 9148*:

בעזרת ה' יתברך ולכבודו אשר הקב"ה הוא חפץ בכבוד עבדיו חפץ בכבוד עמו ישראל. יש אנשים שגם כן לא שומעים קריאת התורה, אולי הם שקועים בדברים אחרים בקריאת התורה, אני לא יודע. אבל גם אם הם שומעים, הם לא מקשרים את זה לעצמם. כבר ג' פרשיות רצופות שאנחנו לומדים על שמירת הלשון: פרשת בהעלותך "ותדבר מרים ואהרן במשה", אחר כך פרשת שלח-לך – פרשת המרגלים, הוציאו דיבת הארץ רעה, אחר כך פרשת קֹרח "נקהלו על משה ועל אהרן". התורה מלמדת אותנו אתה מתחיל בקטן אתה גומר בגדול. בהתחלה האדם יכול רק להשוות את כבוד משה לשאר נביאים, אחר כך כבר המרגלים לא מסתפקים בזה, אלא הם מדברים ההפך ממשה, משה נופל על פניו עם הדיבורים שהם מדברים. וזה לא מעניין אותם רחמנא ליצלן, אבל עדיין הם לא שברו את השיא, הם התחיל עם קורטוב של אמת "באנו אל הארץ זבת חלב ודבש היא" התחילו עם קורטוב של אמת. אחר כך המשיכו עם כל השקרים. אבל אחר כך השלב השלישי כבר מחלוקת קֹרח ועדתו, שם בלי קורטוב של אמת, שם הכל שקר ולשון הרע וליצנות וחנפות, מהתחלה ועד הסוף והסוף היה מר.
יש אנשים גם בזמננו קוראים את הפרשיות האלו, "ולא נודע כי באו אל קרבנה" הפה שלהם פתוח לכל דבר רע שבעולם שיכול להיות. הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, מי שרואה את דברי התורה כמה חומרה החמיר הקב"ה בכל זה, מרים נביאה נענשה בצרעת המרגלים "נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם" ומתו מיתה משונה, קֹרח מנושאי הארון בעל רוח הקודש, נבלע באדמה. מאתיים חמישים איש מקטירי הקטורת, נשרפים באש. רואה את כל הדברים הללו ולא לוקח מוסר, רש"י קורא לזה רשעים הללו, רש"י אומר רשעים הללו, שרואים כל זה ולא לוקח מוסר.
העולם אומרים שעל בדיחה לא חוזרים פעמיים, אבל הליצנים של ימינו חוזרים על בדיחה כבר כמה שנים. בזמן שהגאון הצדיק רבי אליעזר ברלנד שליט"א אוסף מצוות יומם ולילה הם חוזרים על בדיחה עוד הפעם ועוד הפעם, גם יומם ולילה. אם רבותינו הקדושים גילו לנו קצת ממהלכי העולם הבא, ואמרו שכת חנפים, כת שקרנים, כת מספרי לשון הרע וכת ליצנים, מספיק שיש אחד מהדירוגים האלו כבר אינו מקבל פני שכינה, קל וחומר הכת הזאת שיש בה את ארבעת הדברים הללו. הם יכולים לקבל פני קריינים ושדרנים רשעים שכמותם שרואים גם כן את הבריאה כולה ולא לוקחים מוסר, אבל לשכוח מלקבל פני שכינה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא! אלא אם כן אין דבר העומד בפני התשובה. הרמב"ם אומר המכנה שם לחברו והקורא לחברו בכינויו והמלבין פני חברו ברבים והמתכבד בקלון חברו והמבזה תלמידי חכמים והמבזה רבותיו אין להם חלק לעולם הבא! וכל הדברים הללו ביחד נמצאים בכל האנשים הליצנים והחוצפנים האלה שמדברים סרה בתלמיד חכם וצדיק, הולכים עושים ליצנות במכשיר צפיה ארורים, מכשירים שכל גדולי עולם התנגדו אליהם לשם הם נכנסים לתוך… הביוב זה עוד הגדרה מכובדת כלפי המקום הזה, ומדברים על הרב.
מה קרה? מרגיז אותם שהאוטיסטים שה' יתן להם רפואה שלמה, אמרו על הרב דברים גדולים. מרגיז אותך? אז תלך תבדוק את עצמך, הולך עושה ליצנות. האוטיסטים הגאון הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, היה מתחשב בדבריהם מאוד, אז גם אם לא תקח את זה בדיוק מֵרבי, אבל לטעות בין רשע כהגדרתם – לבין משיח, מרחק כזה גדול הם וודאי לא יטעו. אז אל תקח את זה לדיוק של משיח תקח את זה שהוא לא רשע זה גם טוב.
אנחנו לא יודעים מי משיח, רק הקב"ה יודע. אבל על רשע הם לא יגידו את זה. מילא לא אם תלמד מזה שהוא לא כמו שאתה חושב, ולא כמו שאתה נותן לאחרים לחשוב. איזה היתר בעולם יש להמשיך לדוש בעניין של הרב? איזה היתר בעולם? הגמרא אומרת אפילו מי שנתחייב בבית דין מלקות "ונקלה אחיך לעינך" כיון שלקה הרי הוא אחיך. נגמר! הוא לקה, הוא אחיך. ואפילו לפני המלקות הוא עבר ביזוי, "ונקלה" לשון קלון – התבזה, התבזה? הוא פטור מהמלקות, הרי הוא כאחיך. יש מישהו בדור הזה שעבר "ונקלה אחיך לעיניך" כמו הרב? אז איפה הרי הוא כאחיך? וכי אין – גם לשיטתם – וכי אין תשובה בעולם? מי התיר לאנשים לדבר ולדבר ולדבר בלי לגמור?, מי התיר…? הגמרא מגלה לנו מי… אמר רב הונא מכיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר. זה ההיתר שיש! שעברו עבירה זו ושנו בה, ושנו בה גם כמה שנים. אבל היתר אמיתי אין!!
הרמב"ן בסנהדרין סוף פרק כ"ד כותב שגם דיין שצריך לעשות מריבה עם הראוי לריב עמו ולקללו ולהכותו וכו' כל אלו הדברים אל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו, שהרי הוא דוחה את כבוד הבריות של דבריהם. וכל שכן כבוד של בני אברהם יצחק ויעקב. אומר הרמב"ן גם כשיצא דיין שדן לפי תורה ולא לפי חרטוטים… גם כשאתה צריך להלקות, גם כשאתה מעניש, שזה יהיה עם לב לשני – לנענש, שזה יהיה עם כבוד הבריות חמור בעינך. מה שאין בכלל בכל המערכת הזאת [נגד הרב ברלנד שליט"א]. אין אף אחד שיכול להגיד שהוא מתכון לשם שמים! לשם שמים? אז תגמור את הסיפור, אמרת אמרת… גמרנו העולם כבר יודע… את מי אתה בא להציל בליצנות שלך? את החילונים? מה אתה הולך להתראיין שם, אתה בא להציל את החילונים, או אתה בא לתת חרב בידם כנגד הקב"ה וכנגד התורה הקדושה רחמנא ליצלן, הרי אצלם אין הבדל הרב פלוני הרב פלוני כולם כיתה אחת. זה ההפך הגמור מ"ואהבת את ה' אלוקיך" – שיהיה שם שמים מתאהב על ידך זה ההפך! זה "וכל משניאי אהבו מוות" רחמנא ליצלן גורמים לעם הטועים הרחוקים המסכנים, גורמים להם לשנוא את אנשי ה' יתברך לשנוא את לומדי התורה ואת חכמיה. מי הצדיק מעשים כאלה? וכי המרגלים לא היו צדיקים!? קֹרח ועדתו לא היו צדיקים!? ושגו! אפילו יש לך ספק, עיני הצדק. לא שווה לך לסכן את העולם הבא שלך על הצדק. המבזה תלמידי חכמים נקרא אפיקורוס! המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו אבל האנשים המחוצפים האלה. אין להם אמונה! וכי איזה קו מחדיר אמונה? הקו של הרב [קו המידע דחסידי ברסלב 9148*] או הקו שלהם? בינתיים בקו שלהם יש את כל הרשע! עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים הכל יש בקו השני, הכל יש. דיבורי כפירה דיבורי… הכל! קללות נאצות, הכל יש שם. מי שרוצה לחטֹא יש לו מקום פתוח, מלא כל התועבות שבעולם.
בקו של הרב כל היום וכל הלילה תורה תפילה, תפילה ומעשים טובים. שיעור בגמרא, שיעור בהלכה, שיעור במוסר, שיחות, דרשות חיזוקים, הילולות, סיפורי צדיקים, ניגוני קודש. אם היה להם אמונה היו מאמינים בדברי חכמים שהמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו! והיו חוששים לנפשם! כל מיני בחורים כל מיני אברכים מוצאים זמן לדבר. מילתא דפשיטא שכל זמן שאין לך נפקא מינא, שאתה לא חשבת ללכת לרב ולא הסתפקת אם כן או לא, אין לך מה לדבר בזה! אין פה אפילו את ההתחלה של לשון הרע לתועלת, אפילו זה אין פה! וגם בלשון הרע לתועלת יש שבעה תנאים, בשביל שיהיה מותר לספר אותו!
דבר נוסף על מי אתה מדבר! אתה פעם אחת גמרת את התנ"ך אפילו בגירסא לא! וזה בוודאות אצל רוב אברכי הדור בעונותינו. על מי אתה מדבר?? על אדם שיכול להגיד לך את התנ"ך עם הפרקים והפסוקים, אתה גמרת פעם אחת ש"ס משניות? ש"ס בבלי ש"ס ירושלמי? זוהר הקדוש לפחות בגירסא, אם לא היה עניין גם תיקוני הזוהר לא היית קורא. ספרי חסידות? ספרי קבלה? ואתה מדבר על מי שכן גמר את כל זה???
מה אנחנו יותר טובים ממישהו, ספר חסידים אומר אם אתה רוצה לגנות תגנה את עצמך! ולא חסר על מה… מי שבאמת רוצה לתקן את העולם, יש הרבה מחטיאי הרבים באמת, שאתם צריך לגמור את הסיפור, יש מקומות חינוך חרדים ולא מלמדים כפי התורה כפי שצריך להיות. יש מוסדות חינוך לבנות שאם ימצאו שם מורה אחת צנועה זה יהיה קריעת ים סוף. יש בתי כנסיות ובתי מדרשות שלא יודעים שלא מדברים במקום קדוש כזה. יש אוטובוסים ציבוריים שנוסעים בתערובת, חסר מה לתקן בדור?? אם את הכוחות והמשאבים היו משקיעים במקום הנכון היינו יכולים להגאל כבר. אנחנו יודעים שמצווה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, אם רואים את הרב ממצווה למצווה – ילכו מחיל אל חיל. סימן שכל מה שקדם זה גם מצווה ועוד מצווה ועוד מצוה, ברור לכל מי שמתעסקים עם נוער וכו' שמי שמתעסק עם חטאים הוא מכובה. והחיות של הרב בוערת! אדם חוטא לא בוער במצוות. בדור שלנו כל אחד ממהר לצאת ולשבת כמה שיותר לשבת בבית הכנסת, בין עולה לעולה הוא יושב, מחכה, קדיש הוא יושב. גמר עושה שלום יושב… והרב רק עומד ועומד ועומד שרפים עומדים ממעל לו. מי אתה שתדבר עליו? החיות שיש לרב בדרשות הישנות, היום זה בקושי זוכים כמה דקות, אבל בדרשות של פעם שאתה שומע יותר משעה ולפעמים כמה שעות. והכל בלהט, לא ראיתי שום חוטא שיש לו להט כזה בתורה ובמצוות!
האדם שמגלה אמונה בעולם, ללכת מאחורי מסך הברזל עם טלית ותפילין פעם אחר פעם מה זה אם לא אמונה? להכנס ביערות מה זה אם לא אמונה, לעשות ישיבה בתוך כל המוסלמים, מה זה אם לא אמונה. וכל זה אין כוונתי לדבר עם מי שאין לו אוזן שומעת כי לגביהם מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, כי כל הכוונה שלי היא אחת ללכת במידותיו של הקב"ה. שהוא משען לצדיקים "משען ומבטח לצדיקים". הדבר השני זה למחות, והדבר השלישי בשביל התמימים שלהם כן יש אוזן שומעת שידעו לשמוע דברים נכונים ולא לשמוע דברים שמשהו שומע אותם, והגמרא בכתובות אומרת האוזניים נכוות תחילה לאיברים.
הנביא עמוס אומר: "על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שורפו עצמות מלך אדֹם בסיד" מואב, רשעים, אדום? רשעים. והקב"ה אומר על מה שמואב עשה למלך אדום, אני לא אוותר. אומר רש"י הקדוש פעם אחת נפל מלך אדום ביד מלך מואב ושרפו עצמותיו וטחום בקירות הבית. ותבע הקב"ה הונאת המלך שנהגו בו ביזיון, וכי מי זה מלך אדום? שקט, וגם זה שבח. והקב"ה לא מוותר על שהתנהגו אתו באכזריות, הוא נלחם אתך? אתה צריך להרוג אותו, מה שהיית צריך היית צריך, למה ארתה מתנהג בשחיתות, שורף אותו שורף את העצמות שלו, שם את זה בסיד. הקב"ה לא מוכן אני לא רוצה לראות בעולם מעשה שחיתות, "ושלחתי אש במואב ואכלה ארמֹנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר, והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר" עונש חמור! את מואב תאכל אש, הם ימותו בקול רעש גדול. זה לא יהיה בהשקט זה יהיה ברעש גדול. לא ישאר להם את מי לשפוט לא צריך שופט לא צריך שרים, אין עם. זה ה' דורש מגוי! למה אתה מתנהג באכזריות… אז מיהודי מה ה' יתברך מבקש! על אחת כמה וכמה, איך אפשר להתנהג באכזריות כזה, לרדוף ולרדוף ולרדוף ולרדוף עד חרמה! מישהו חייב לכם משהו? חייבים לסבור כמוכם, סובר כמוך, סובר כמוהו… לא סובר כמוך תהיה בריא! וכי מישהו שומע לצדיקים כמו הגאון הצדיק הרב קוק שהם מפרסמים בשמו שקרים וכזבים, ברוך ה' אני זכיתי להתעסק בהוצאת כתבים של הרב קוק, ולקבל כתבים ממנו. ברוך ה' אנחנו יודעים דעתו! מי שסומך על הרב קוק שאומר שהרב צדיק גמור, אז הוא טועה?
מי שסומך על רבי דוד חיים שטרן אדם שיש לו גילוי אליהו, אדם שמלאכים נשלחו בשבילו. רבי יהודא זאב ליבובי'ץ מגדולי הצדיקים באחד מהפגישות אתו אמר לו 'רבי חיים נכון נפלתם לפני כמה ימים במקווה' אמר לו 'כן' אמר לו 'ופתאום הגיעו שני אנשים והרימו אותך' אמר לו 'כן'. אמר 'תדע לך שזה שני מלאכים משמיים ה' שלח להרים אותך'. אדם שבשמיים מתחשבים במילה שלו. כשהוא כתב פתקא שמי שיעזור ברפואה של רבי יהודא זאב יכנס לגן עדן. והוא נתן פתקא כזאת לכל אחד מהם. היה אחד שנפטר לפני שהספיק לקבל את הפתקא והוא תרם הוא בא מהשמיים ביקש שיכתוב לו מחדש, שיכתוב לו – יתן לו את הפתק הוא צריך להכנס לגן עדן ואומרים לו איפה הפתק. מי שמאמין לו שהוא אומר שהרב צדיק גמור אז הוא טועה?
מי שמאמין לאדמו"ר מקאליב עליו השלום, מי שמאמין לכל הצדיקים. רבים אשר אתנו מאשר אתם. אז הוא טועה? אז מותר להתלוצץ ממנו, אומרים אסור לקנות ממנו. מי התיר?? יש תורה הולכים לפי תורה!! לא לפי התלהמות ומלחמות! מה הרב שהוא כל היום מדבר על ש"ס בעיון, ש"ס בעיון. במכתבים בספרים בדרשות, מי מדבר על לימוד תורה בעיון? הם?! מי מדבר על תפילה בניגון? הם?! מי עומד שש שעות, לתפילה של שבת, מי עומד שעה ערבית, מי מקיים דברי התורה בתמימות, שאם כתוב שריקוד ממתיק דינים אז הוא עושה את זה, אם כתוב שמחיאת כף ממתיק דינים אז הוא עושה את זה גם אם זה יקח עשר שעות. אבל ככה זה בכל דור היו חצופים, ובכל דור היו הצדיקים שנרדפו, דוד המלך עליו השלום לא רדפו אותו אנשים קטנים רדפו אותו אנשים גדולים! שאול המלך, ואבנר היה אתו אחיתופל, דואג, שמעי אבשלום. מבחינת תורה היה בהם הרבה, ודוד יחידי בקושי נמצאים עמו ארבע מאות איש, אבל שמואל הנביא עומד ואומר זה משיח ה'. אני משחתי אותו בדבר ה' מי צודק? כולנו יודעים 'דוד מלך ישראל חי וקיים'! וכי לא היו ליצני הדור בדורו של דוד, היו, היו מחכים שימות, ועוד שבע שנים לפחות אחרי פטירתו הם המשיכו להתלוצץ. עד שבא שלמה להכניס ארון הקודש לבית קודשי הקודשים ודבקו שערים זה בזה ולא נפתחו אלא בזכות דוד ואז נהפכו פניהם של כל המתלוצצים האלה כשולי הקדרה. להקב"ה יש את הזמן מתי לגלות את האמת, לא צריכים להתפעל צריכים להתפלל, ואשרי מי שזוכה שלא יהפכו פניו כשולי הקדרה.
יש אנשים אומרים כל מיני 'אנחנו ראינו אצל הרב ניסים ונפלאות אנחנו ראינו רוח הקודש אנחנו ראינו תורה ותפילה אנחנו ראינו ענווה וארך אפיים שפלו וביטול'. לא מספרים לך סיפורים, כל אחד יכול לראות בעיניו. בחור מהישיבה בא אצל הרב, הרב אמר לו שאיזה בחור אחד הלך לאיבוד הרב אמר לו תהיה פֹה בערבית אני יביא לך אותו לפה, אבל הוא לא לבד הוא עם עוד מישהו, נכון הוא עם עוד מישהו, אני יביא לך אותו לפה לערבית וגם את התפילין שלך אתה תמצא הבחור הזה נאבד לו תפילין של רבינו תם הרבה זמן, וחיפש אותם איפה לא חיפש אותם, ועשה מודעות ועשה זה.. והרב אמר לו גם את התפילין שלך אתה תמצא, וככה היה! ככה היה שני הדברים התקיימו.
סיפר לי אחד החברים הרב שלח אותו לפני הרבה שנים לעיר רחוקה לעשות שם תורה לעשות שם יהדות. הוא אסף שם בחורים מבחוץ מהרחוב, ולאט לאט לאט לאט זה לא קל לנסוע מירושלים עד לשם זה כמה שעות, להיות שם כמה ימים ואחר כך לחזור, ככה כל פעם. ולכן עד שהוא זכה להגיע אתם שהם מהרחוב הגיעו ללמוד גמרא וכבר מבינים. אז יום אחד בשעה שהוא מוסר את השיעור בגמרא, עובר לו מחשבה בראש, אולי זהו זה אולי נסיים עכשיו, אולי נסיים עם זה נגמור את השיעור וזהו, הם כבר יודעים הם כבר 'חי נושא את עצמו' כל אחד מהם כבר יודע את אשר לפניו יוכל להתקדם לבד לישיבה שכבר נמצאת מבוססת וללכת להכנס כל אחד במקום שלבו חפץ. ומה אני צריך את כל הקושי הזה של הנסיעות הארוכות והזה… הנה כבר עשינו בסיס יש פה, שיתקדמו הלאה, פתאום אחד הבחורים שם מתנצל ואומר מחילה הרב מישהו רוצה אותך בטלפון שלי, שניהם מתפלאים, הוא מביא את הטלפון מגיד השיעור, והמגיד שיעור שומע את הרב – הרב ברלנד אומר לו רבי פלוני מה פתאום לסגור את הישיבה לעזוב את הישיבה. מה פתאום להפך עכשיו תוסיף חיל תפתח תלמוד תורה! התחלת עם הגיל הגדול עכשיו תתחיל עם הגיל הקטן.
זה שני הסיפורים שהם טיפה מן הים הגדול, יש אדם שיגיד לך אני לא מתפעל ממופתים, אל תתפעל ממופתים של אדם שאתה לא רואה בו עבודת ה', אבל מופתים שאתה רואה אצל אדם עובד ה' שיש בו תורה ותפילה ומצוות וזיכוי הרבים והחזרה בתשובה של מאות או של אלפים אנשים במשך עשרות שנים, תתפעל ותתפעל כי בשביל זה הקב"ה עשה את המופתים! בשביל שיתפעלו בדיוק בשביל זה! זה לא גאונות להגיד אני לא מתפעל ממופתים, הקב"ה לא עושה ניסים בחינם, הגמרא אומרת הקב"ה לא עושה ניסים לחינם. ה' עושה ניסים כדי שתתפעל.
יש הרבה מה לדבר אבל גם זה למי שרוצה לשמוע גם זה יכול להספיק, וה' יהיה בעזרנו לעשות רצונו כרצונו, ויאמר די לצרות הרוחניות והגשמיות של עם ישראל אמן ואמן!

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הָרַב יְהוּדָה דֶּרְעִי עוֹדֵד אֶת כָּל מִי שֶׁנִּהְיָה חֲסִיד בְּרֶסְלָב שׁוּבוּ בָּנִים • הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בדברי הספד על הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצוק"ל

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים – אמש יום שלישי ג' בתמוז התשפ"ד הסתלק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *