תגים פוסטים מתויגים עם "צדיק האמת"

צדיק האמת

יצא הצדיק פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה ואנחנו פה נשארנו עם הכיסופים, הגעגועים. מחכים ולא שוכחים, כל דיבור של מורינו הרב שליט”א שהיה נאמר במעמד המרגש של ההדלקה ליד ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי בל”ג בעומר. שובו בנים אינטרנשיונל מגישים לכם את מעמד ההדלקה הקדוש במחיצתו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. לראות את רגעי ההוד וההתעלות ליד הצדיק ובצילו של הרשב”י.
מי שהיה שם לא ישכח.

 

לג-בעומר

הרב סוכות תלמיד הגה
הרב סוכות תלמיד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - שיעור לפורים
הרב אליהו סוכות מתלמידיו הוותיקים של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א, בשיעור חדש שנמסר בקרית ספר.
“בשער הפורים שבשער הכוונות של האר”י הקדוש כתוב שמרדכי הוא בחינת הארת יסוד אבא שנמשכת בכל יום הפורים. כי מרדכי בא מאותה הבחינה (של משה רבינו שהוא מרכבה ליסוד אבא) שזה סוד מרדכי, מר דכיא, שהוא זך ונקי ומלובן ולא היה לנשמתו שום שבירה מעולם התוהו.”
“למרדכי הצדיק לא היה שום שבירה, לכן הוא יכול להכניע לגמרי את המן, הוא לא השתחווה להמן. וידוע שמרדכי היה התיקון של שאול המלך, כי כמו שאול גם הוא היה משבט בנימין. כמו שמביאה הגמרא במסכת יומא דף כב, שמרדכי בא לתקן מה ששאול פגם. שם כתוב ששמואל הנביא הצטער על מה ששאול לא הרג את אגג מלך עמלק.”
“בשיעור מתשמ”ז אמר הרב ברלנד שליט”א שהטעות של שאול בגינה יצאה הבת קול ואמרה לו ‘אל תהיה צדיק הרבה’ היא, ששאול חשב שהוא יותר צדיק משמואל. שאול אמר,
הרב אליהו סוכות עם קהל הלומדים
הרב אליהו סוכות עם קהל הלומדים
‘שמואל יותר צדיק ממני שאומר לי להרוג נשים וילדים? מה הם עשו?’ ובאמת הגמ’ בהמשך אומרת שבשאול לא היה שום דופי, ומוסיפה שאדם שאין לו קופה של שרצים על גבו אי אפשר למנות אותו פרנס על הציבור. הסביר הרב ברלנד שליט”א שהכוונה היא שאדם צריך לעשות התבודדות וע”י זה הוא יראה את הקופת שרצים שלו.”
“בליקוטי הלכות (שלוחין ה) אומר רבי נתן ‘שבאמת צריך לחפש את הצדיק האמת תמיד, אפילו המקורבים אליו’. רבינו נחמן מסביר בליקוטי מוהר”ן קכט’, שלהיות מקורב לצדיק זה להיות, כביכול, נאכל ע”י הצדיק ולהפוך למהות אחת איתו. וממשיך רבי נתן, ‘צריך לחפש ולקבל עצות מהצדיק, כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם ומתרחק מהם עד שקשה להם לינוק ולקבל מאורו הגדול כי אם ע”י יגעות ובקשה וחיפוש הרבה’.”
“ממשיך רבי נתן, ‘אבל צריך לחפש את התלמיד שקיבל את דעת רבו כראוי עד שיש בדבריו בחינת רוח הקודש’ וכו’, עיין שם. רבי נתן מסביר שבפורים היה העניין של מיעוט הירח,
הרב אליהו סוכות - חיזוקים בחשיבות חיפוש צדיק האמת
הרב אליהו סוכות – חיזוקים בחשיבות חיפוש צדיק האמת
כמו שמסביר האר”י שהמן ידע זאת ולכן רצה להשמיד את אויבי ישראל בכדי שלא יהיה מי שיגאל בזמן הגדלות. משה, שהוא הרב, הוא בחינת החמה, ואילו יהושע שהוא התלמיד, הוא בחינת הלבנה. והתיקון הסופי יעשה הצדיק יחד עם האנשים שלו, כמו שכתוב במגילה ‘לך כנוס’.”

להגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א אין זמן להתייחס לכל הרודפים אותו
“צריך להעמיק מאוד בדרך של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א”, פותח הרה”ח הרב יעקב משה סלמנוביץ’ שליט”א, מבחירי משפיעי ברסלב בדורנו, את דבריו היוקדים והחריפים אודות הרודפים אחרי הרב ברלנד שליט”א. “הזהר הקדוש אומר שלמעשה הבל ניצח את קין למרות שהוא מת על ידיו. וצריך להבין מדוע הבל לא הורג את קין בזמן שהוא נוכח כבר לראות שקין רוצה להזיק לו? אבל יש עניין גדול בכך, כי אם הבל היה הורג את קין אז וודאי שלא הייתה תקומה.”
“כי מהבל יצא משה רבינו, ויצאו הלווים שלא חטאו ועסקו בתורה כל הזמן, ואם הבל היה הורג את קין לא היה יוצא ממנו כל הטוב הזה. כי הבל הוא מצד הרחמים, הוא צריך להיות רחמן והוא ריחם על קין אע”פ שהוא ידע שקין רוצה להזיק לו. מזה יצא כל השתלשלות הרחמים, שמשה רבנו הוא היה הרחמן מכל.”

מכאן מובן שאלו שנלחמים בצדיק (הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א) שהוא האדם שרוצה להביא את הגאולה, הם בחינת אנשים הנקראים בני נידה, כלומר, כאלו שאוחז בהם כוח של טומאה. שאם האדם לא זיכך עדיין את ליבו אז יש לו בחינה של טומאה. והטומאה הזו היא הגורמת לאדם לחלוק על הצדיק. כמו שרבנו הקדוש אומר על מי ששולח את ידו בשלומיו, היינו, באלה שעוסקים לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, אלא שמביאים את הגאולה ממש, הוא נקרא מחלל את ברית ה’. לעומת זה, מהנהגות הצדיק וממעשיו הטהורים רואים עד כמה הוא קדוש וטהור.”

“הבל רואה את הנקודה הטובה שבקין, כי הוא יודע שבנשמות היוצאות מקין יש ניצוץ קדושה שצריך לברר. ואע”פ שיש בהם הרבה רע אפשר לזכך את הנשמות הללו ולכלול אותם בקדושת ישראל. וזו בדיוק ההנהגה הקדושה של הרב ברלנד שליט”א שאני בכלל לא יכול לדבר מצדיק שכזה שכמעט ולא היה צדיק כמוהו מאות בשנים. עבודות ה’ נוראיות שהוא עושה.”

“זה הסוד, שהצדיק מרחם על קין למרות שהוא רואה שהוא יכול, כביכול, להשמיד את כל היהדות החרדית. ופה מגיע אבל גדול, כי כל המציאות הזו יכלה להתקיים לפני יותר מחמשת אלפים ושבע מאות שנה, אבל היום אין לנו כבר זמן שהבל (צדיק האמת) ימות ויבוא אחריו שת וכו’. לכן, הרב ברלנד שליט”א עושה מה שהוא עושה, כלומר, מעורר אותנו ע”י שמבקש מאיתנו להתפלל, להגיד תיקוני הכללי וכו’. כי אנחנו ממש לפני הגאולה ולגלות נשאר ממש רק כמה דקות.”

“כבר כ”כ הרבה גלויות וייסורים עברנו מאז הירידה למצריים ועד היום, אין יותר זמן לגלויות ומיתת הרשעים. שאברהם אמר לאברהם אבינו, ‘שב לימיני’, שכביכול אמר לו, זו לא הדרך של היהדות לזרוק חצים ולעשות מופתים, אפילו שהעפר הפך לחצים וחרבות. אלא, ה’ אומר לאברהם שישב וילמד תורה ויתפלל.”

“וגם אצל הרב ברלנד שליט”א ראינו מופתים נוליעראיים, שזה בכלל לא מפליא אותנו אחרי שאנחנו יודעים עד כמה הוא עבד ושיבר את הטבע שלו. אבל, ממש רואים את זה אצל הרב ברלנד שליט”א, שהוא לא מנסה לנקום או להזיק לרודפים אותו, אלא הוא יושב ולומד ומלמד תורה בעיון חזק. הם רודפים אותו והוא באותו זמן מלמד שיעור בקצות החושן אין לו זמן להתייחס אליהם בכלל, זה לא מעניין אותו.”

“לא קיים שום דבר שאינו אלוקות אצלו, לא עוברת שנייה שהרב ברלנד שליט”א לא מיחד את ה’ יתברך. הייתי בחדר של הרב בבית”ר בשנים הכי קשות שרדפו אותו ומולו היו תלויים שלוש שמי הוויה, מימין, משמאל וממול, וכל השיעור הרב ברלנד שליט”א עובר עם ראשו בין שלושת השמות הקדושים. ואם לא די בכך, הוא עושה את שם ההויה באצבעותיו ללא הרף, אפילו בממן של לימוד עמוק.”

“הרב ברלנד הוא לא רב של קהילה, אלא הוא צדיק הדור שצריך לסדר את כל העניינים לקראת הגאולה. הרב צועק כבר שנים שצריך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. ואנחנו בעבודתנו צריכים לעזור לו לסיים את תיקוני הגאולה.”

דברי הרב יעקב משה סלמנוביץ הושמעו בקו ברסלב העולמי ( 02-800-8800 מארה”ב 18456400007 מאנגליה 442038073333).

נתן ברכה בביקור אצל הגר
נתן ברכה בביקור אצל הגר"ח קניבסקי
בתאריך י”ב תמוז תשע”ו, לקראת סוף שנת מוצאי השביעית הופתעו כולם, כאשר הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א חזר לארץ ישראל. אך, מתברר שלא כולם הופתעו, פעם נוספת אנו זוכים להציץ אל מאחורי הקלעים של השגת הצדיקים. כולנו יודעים שישנם צדיקים המחוברים אל הרוחניות והפנימיות של המהלכים המתרחשים בעולם, הם שיודעים מראש את העתיד לקרות – כמעט תמיד הדברים נשארים בסוד. הפעם היה זה ילד בן 8 שזכה לגלות לעולם כי ידיעת הצדיקים היא שונה לאין ערך משל כלל העולם.

“הגעתי עם עוד שניים מחבריי אל מעונו הקדוש של מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א בכדי להתברך מפיו”, מספר הילד נתן ברכה נ”י. “באותה הזדמנות ביקשתי מר’ חיים שיברך את הרב ברלנד שליט”א שיחזור לארץ הקודש”.

ענה לי הגר”ח: “הרב ברלנד שליט”א יחזור בעוד שבוע”.

ככה הם צדיקי האמת, מחוברים ביניהם בעבותות אהבה, ויודעים את כל המתרחש בעולם אע”פ שאינם מרימים את עיניהם מהספר.

ביום הכיפורים אנו מגיעים לדביר ממש, לקודש הקודשים. אחרי שבליל הסליחות הראשון רבינו עשה כבר תיקונים מליבונה דמוחא, ואז נמתק כבר הכל. כי הצדיק הוא המקווה טהרה. הצדיק אינו מסתלק, משה רבינו לא יכול למות.

אומר החסד לאברהם שאדם אינו צריך לעבור ייסורים לעולם, עם הרהור תשובה אחד היה אפשר לתקן את הכל, אפשר לתקן כמה גילגולים – העיקר להיכלל בקיבוץ של הצדיק.

אדם יכול להגיע לכל הדברים שבעולם, לכל הגילויים אם הוא זוכה להיכלל עם הקיבוץ באומן אפילו אם לא הגיע אליו בפועל.

הרב’ה מאיר באדם נקודה של לב נשבר, וזה עניין  שיר הייחוד שאנו אומרים ביום כיפור בלילה. כי אדם שעבר עבירה יש לו עתה לב נשבר שהצדיק הכי גדול בעולם לא יכול להגיע ללב נשבר הזה. לכן אדם נכשל מידי פעם כנגד רצונו באיזו מחשבה או משהו. כך הוא זוכה ללב נשבר אמיתי שמרגיש בעצמו שהוא הכי רחוק מכל האנשים שהיו בכל הדורות.

רבינו אומר שהחילונים ישר יאמינו במשיח, אבל החרדים יטענו שהרב שלהם הוא המשיח, ייקח להם זמן להשלים עם זה. זה העניין של שנת תשע”ז, 777 – שנת בביאת משיח – גם הילל זכה ל- 777, ע”י שנקבר 3 אמות בשלג כשמסר נפשו לשמוע תורה. כי העיקר היא התשוקה לעבודת ה’. אדם רוצה לשכב בבית ולא ללכת לבית המדרש ולמניין התפילה, אבל הילל שכב בשלג בכדי לשמוע תורה.

“גם אני חותם לשחרורו המיידי של הרב אליעזר ברלנד בן עטיא”, זוהי הכותרת של העצומה החדשה שצועקת את מה שרבים רוצים להגיד. העצומה נפתחה רק לפני ימים ספורים וכבר היא חולפת מעל אלף הנרשמים הראשונים.

“כ”ק מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בן עטיא קודש קודשים, הכל דברי הבל הבלים ושוא של אנשים רשעים !!!”, מצהירים חברי העצומה בפה מלא. “שימו לב מה קורה במדינת ישראל יהודי בן 80 עובר יום יום דיון, כל האשמות כלפיו שטוענים הם נמצאות בסעיף שאפילו לא לוקחים למעצר בתחנה. וככה גורמים עוול גדול ומנסים להכפיש את שמו ולבזות אותו” !!

“מי שהולך אחר הקב”ה חייב למחות בכל תוקף על עניין הגה”צ הרב אליעזר ברלנד בן עטיא” !

מסע הבלע השטני המתנהל אחר כ”ק הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א נמשך. לאחר שניסו רודפי הצדיק פעמים רבות בעבר לדובב אנשי אמת בכדי שיאמרו דברי שקר, עלו רשעים אלו מדרגה. לא מזמן פרסמנו את דברי האדמו”ר הצדיק מסלונים שהזהיר רודפים נוראיים אלו לחדול ממעשיהם, קריאה המצטרפת לרבות אחרות, מגיע כעת תורו של הרב יעקב שכנזי שליט”א, מגדולי הדור הספרדים, להתריע מפני רשעותם של אלו.  

הגאון הרב יעקב שכנזי, מו”צ העדה החרדית הספרדית ורב שכונת בית ישראל בי-ם עה”ק מוסר את דבריו לאחר שאנשים רעים השתמשו ועיוותו אותם בכדי לרדוף ולהשמיץ את כבוד התורה ולומדיה. “צר לי מאוד על מה שראיתי ושמעתי, שבצורה מאוד מאוד מרושעת הקליטו את מה שדיברתי, כאשר אני בתמימות מדבר על ליבו של אותו אחד (נ.ש,) שנשמע לי כאדם מסכן, שהציג את עצמו כאדם שרודפים אותו וניסיתי לרצות אותו בכל מיני דרכים.” התמונה העולה מדבריו של הרה”ח הרב שכנזי שליט”א היא מדהימה ומעוררת בחילה ופלצות. מדובר פה בחבורה שטנית שלא בוחלת בשום אמצעי בכדי להכפיש את צדיק האמת, אפילו במחיר של איבוד נשמתם ועקירתם מעץ החיים. 

“חלילה וחס שאמרתי דברים כאלה, הם סילפו את דברי. אני מכיר את הגה”צ הרב ברלנד שליט”א שנים רבות, בכל פעם שאני נזכר בו אני מתפעל מגודל ידיעותיו בתורה ומעומק תורתו. נכנסתי אליו פעמיים ובכל פעם הוא תפש אותי שעתיים, על שאלה אחת הוא עיקב אותי שעתיים בתוך חדרו תוך שהוא פותח ספרים ללא הרף. הפלא, שהוא היה פותח את הספר בדיוק במקום שצריך, כאילו שהוא הכין את זה מראש וזאת למרות שלא ידע כלל מה אני עומד לשאול אותו. לכן, אי אפשר להאמין לדברים כאלה על איש אלוקים קדוש. בפרט התלמידים שלו עדיני הנפש שהלכו בדרכיו, הוציא אותם ממש, ‘יקר מזולל’, והעמיד קהילה לתפארת. אני מכיר אותם.”

“אילו הייתי יודע שהוא מדבר על קהילתו של הרב ברלנד ודאי שלא הייתי אומר דבר הכי קטן. בסך הכל איך אותם משמיצים רשעים הגיעו לכותרות האלה.” פונה כעת הרב יעקב שכנזי שליט”א לבאר את שיטות הפעולה הנבזיות של רודפי הרב שליט”א. “הוא אמר לי (נ.ש) שהרביצו לו, אמרתי לו: מה אתה רוצה, שירביצו לי? מהמילים האלה הם עשו כותרות – הם שופכי דמים – חלילה וחס, מעולם לא אמרתי את הדברים הללו. תלמידי הרב ברלנד שליט”א הם טובים ויראי שמיים, יושבים ועוסקים בתורה, יש להם ידע גדול בתורה.”

“אני איש ציבור ואדם עסוק, כאשר הבעיות האחרונות משכחות את הראשונות. באותו הרגע ששאלו אותי עם חתמתי יחד עם רבנים אחרים על עצומה ומכתב תמיכה בעד הרב ברלנד שליט”א עניתי בשלילה, שכחתי שזה אומנם קרה. כעת שהמכתב לפני אני נזכר ואכן חתמתי עליו ליד הרב שלום ארוש שליט”א. ואמת, יציב ונכון, הרמב”ם פוסק שכל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא, ולא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים. לכן, מי שמדבר על הרב הוא נכנס לתוך הקטגוריה של מבזה תלמידי חכמים, אוי לו ואוי לנפשו.”

“יש אנשים שכבר מזמן איבדו את העולם שלהם ואין להם מה להפסיד, הם משמיצים ומדברים. למה הם פנו לערכאות? למה הרב שליט”א צריך לשבת בבית כלא?! כל אלה יתנו את הדין ובפרט שאנו עומדים לפני ראש השנה. ואני רוצה לבקש סליחה ומחילה וכפרה מכל התלמידים של הרב ברלנד שליט”א, וכמו שאני מבהיר – לא היו דברים מעולם, הדברים הוצאו מהקשרם האמתי ואני מקווה שהם יאמרו בפה מלא שהם מוחלים לי .”

“המגמה המרושעת הזו להפיל רבנים ע”י שמקליטים אותם היא אסורה ע”פ התורה. ואותו אדם (נ.ש) שהקליט אותי מבלי לבקש רשות, עליו כתוב ‘אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח איתך’. אני מדבר איתו בתמימות במגמה של פיוס והוא ברשעות מסלף את הדברים. גם אותו אחד שמפרסם באינטרנט פרסם זאת בצורה לא נכונה ולא מדויקת, בלשון המעטה. ובעז”ה נזכה לראות בביאת גואל צדק, שהרב יצא מבית הכלא וימשיך להנהיג את קהילתו כימי עולם וכשנים קדמוניות.”

באדיבות קו המידע 02-8008800

“לפני שלושים שנה נסעו עם הרב שליט”א לערוך את יום הכיפורים במירון. שם תיאמו בינם לערוך משמרות על ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, כאשר משמרת ראשונה תישאר שם מיד אחרי התפילה ותימשך עד חצות לילה, ואילו המשמרת הבאה תחליף אותה בחצות ותמשיך אל תוך עבודות היום של יום כיפור.”

“הם התחילו תפילת ערבית כשהרב שליט”א מבקש מהם לא להמתין לו, אח”כ הם המשיכו את כל הפיוטים והסליחות, כשכל אותו הזמן הרב שליט”א עומד בתפילת עם טלית על הראש. הם היו בטוחים שהרב שליט”א עומד לסיים את התפילה, ובינתיים הם התחילו להתפצל במשמרות על הציון הקדוש – הרב שליט”א עדיין עמד בפינה עם טלית על הראש.”

“הגיע זמן חצות ומשמרת ראשונה הלכה לישון והרב עדיין עמד בפינה והתפלל. כך היה עד הבוקר, כשאח”כ ממשיכים את כל סדר התפילות הארוך של יום כיפור הכולל בין השאר שחרית עם מוסף, מנחה ונעילה – כל אותו הזמן הרב עומד בצד עם טלית על הראש ומתפלל.”

“זמן ערבית של מוצאי יום הכיפורים הגיע, עברו כבר יותר מ- 25 שעות ללא אוכל, שתייה ושינה, והרב שליט”א ממשיך לעמוד ולהתפלל. הסתיים היום הקדוש, כולם עולים לאוטובוס, הנהג מפציר בהם שאין לו זמן לחכות ושילכו לקרוא לרב שליט”א כי הוא מתחיל לנסוע ולא מעניין אותו אם הוא יישאר במירון. בחרדת קודש ניגשו מספר אנשים אל הרב שליט”א ורמזו לו שהגיע הזמן לחזור, הרב שליט”א ננער מהתפילה, עלה לאוטובוס וערך הבדלה.”

“כל הדרך חזרה במשך כארבע שעות הרב שליט”א דיבר עם האנשים דיבורי התחזקות וכשהגיעו לי-ם הרב שליט”א התפלא: ‘אתם הולכים לישון? כבר כמעט יום שלם לא עשינו התבודדות!’ לכן הם ארגנו רכבים ונסעו לשדה, שם התבודדו עד הבוקר, אח”כ מקווה ותפילת שחרית. כשהסתיימה התפילה אמר הרב שליט”א שצריך ללכת ממצווה למצווה ולכן החל ללמוד מסכת סוכה. רק אחרי כל זה ראו שהרב שליט”א קצת נח.”

“איזה קדוש ונורא היה אז הרב שליט”א! את העבודות הללו הוא עבד לפני שלושים שנה. אנחנו לא יכולים לשער באילו השגות נמצא הרב שליט”א היום – רק להתחזק באמונה בגדולתו של הצדיק.”

מסופר במדרש (בראשית רבה פרשה ס”ח) שמטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בן חלפתא לכמה ימים ברא הקב”ה את עולמו? אמר לה: לששת ימים,
אמרה לו: ומאותה שעה ועד עכשיו מה הוא עושה?
אמר לה: הקב”ה יושב ומזוג זיווגים: בתו של פלוני לפלוני,
אמרה לו: וזוהי אומנותו? אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים וכמה שפחות יש לי, ובשעה קלה אחת אני יכולה לזוגם.
אמר לה: אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב”ה “כקריעת ים סוף”, הניחה ר’ יוסי בן חלפתא והלך לו,
מה עשתה? נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותם שורות שורות ואמרה: פלוני ישא פלונית, ופלונית תינשא לפלוני, וזוגה אותם בלילה אחד. למחר באו לפניה – זה ראשו פצוע, זה עינו שמוטה, זה זרועו פרוקה, זה רגלו שבורה,
אמרה להם: מה לכם?

זה אמר: איני רוצה בזו, זו אמרה: איני רוצה בזה, ומיד שלחה והביאה לר’ יוסי בן חלפתא,
אמרה לו: רבי, אמת היא תורתכם, נאה ומשובחת היא כל מה שאמרת יפה אמרת.

“שמענו שברכה מהגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א פועלת ניסים ונפלאות”, פותחת רחל את סיפור הנס שלה. “לכן, פנינו לגבאי של הרב שליט”א והעברנו את שמות הבנות וגילם לברכה. הוספנו ואמרנו שלא ברורה לנו סיבת העיקוב במציאת השידוך שלהם, הרי הן מוצלחות ומבית טוב והדבר פשוט תמוה.”

“שמענו את הרב שליט”א אומר בהקלטה שיש לעשות פדיון נפש ושעד פסח יהיו ניסים – בעז”ה אתם תרקדו עד אור הבוקר – ואכן, כך היה. עוד בטרם סיימנו את ה”שבע ברכות” של הבת הראשונה וכבר למחרת סגרנו את הוורט של הבת השנייה, בדיוק כמו שהרב שליט”א אמר.”

“אנחנו מודים לגבאי שטרח ושלח לנו את ההקלטה של הרב שליט”א, הדבר עודד אותנו מאוד והפיח בנו המון תקווה. וכמובן אנו מודים לבורא עולם, שאתם הייתם השליחים שלו, על כל החסד שעשה איתנו. אמנם התפללנו רבות, אך ראינו עיין בעיין איך ברכת הצדיק הועילה.