צור קשר עם הרב ברלנד

מִכְתָּב חִזּוּק לַנּוֹסְעִים לְצִיּוּן רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ – ערב ראש השנה תש"פ – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מִכְתָּב חִזּוּק לַנּוֹסְעִים לְצִיּוּן רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ – ערב ראש השנה תש"פ מאת מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"חזּוּק ְלרֹאשׁ השָּׁנה וּלכל אלה שׁנּוְֹסעים לאוּמאן על רֹאשׁ השָּׁנה, אשֵׁריכם וּמה טוֹב חלְקכם שׁאתם מַקְימין את צָּׁוּאת רבנוּ הָּׁקדוֹשׁ והנּוָֹּׁרא לבוֹא אליו על רֹאשׁ השָּׁנה."

ִ"כי "עיֵני ה' ֱאלֶֹּקיךָ בהּ מֵרשׁית שָּׁׁנה ועד אחִרית שָּׁׁנה", כי הכֹל תלוּי בֵראשׁית ואז זוֹכין לאחִרית טוֹבה, כי על ידי שׁמִגיעים לצִדיק ִבתחלת השָּׁנה זוֹכין כל השנה ללכת כל ְשִׁנָּׁיה וּשִׁנָּׁיה עם הצִדיק, שׁהצִדיק מלֶּוּה אוֹתנוּ מתחלת השָּׁנה במשׁךְ כל השָּׁנה."

"ולכן תתחְזּקוּ ִלסּוֹע ִבשׁמיַרת ֵעיַנִים מחלטת וּבלמוּד תוָֹּׁרה וּבתפלה כל הֶּדֶּרךְ, וּלהְקפיד על ְתפלה במְנָּׁין גם במטוֹסים, ִכי על כל עשָּׁרה שׁכיְנתא שְׁרָּׁיא, ואז השכיָּׁנה מלָּׁוּה אוֹתנוּ על כל צעד ושׁעל, בפָּׁרט כשׁנּוֹסעים לַרבנוּ שׁהבתים מתַרבים  על ידי  זה במלַיאְרִדים ִבטִרליוִֹנים, שַׁעל ידי זה זוִֹכין לכל המתַקת הִדיִנים."

והְנִני חוֹתם בבְרכת שָּׁׁנה טוֹבה וּמתוָּּׁקה לכל הנּוֹסעים הְקדוֹשׁים אשׁר נוֹסעים לציוּנוֹ בְרָּׁנָּׁנה שׁל רבנוּ הָּׁקדוֹשׁ והנּוָֹּׁרא.

בבְרכת התוָֹּׁרה

אליעֶזר בַרלְנד

מכתב הרב להדפסה והפצה

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

להורדה

באדיבות: הרב שלמה ויזמאן

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

סוד הלוויתן • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מודע רק איוב זכה לסוד הלוויתן? ומה הקשר בין הריקודים לבין היסורים שאיוב קיבל על …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *