צור קשר עם הרב ברלנד
הרב בעדני עם הרב ברלנד במלונית הדסה אייר תשע"ז

תפילה למולד חודש סיון מאת הגה"צ מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ותפילה מכתב הרב ביוהנסבורג

תפילה למולד חודש סיון שחיבר מורינו, כ"ק הגה"צ מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בשנת תשע"ז. בנוסף תפילה שמורינו הרב שליט"א כתב בשנה שעברה בכלא ביוהנסבורג והתגלתה לראשונה כעת כשהעבירו את הארגזים עם הספרים מהכלא למלונית בהדסה.
מולד חודש סיוון השנה, תש"פ יחול (באופן נדיר) כבר מחר ביום שישי בשעה 12:21 בבוקר ו-13 חלקים.

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו בר"ה

תפילה ממורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לעת המולד של חודש סיון (נכתבה בתשע"ז) 

ברגע המלד של חודש מתן תורה, שהוא בליל שישי 9:11 ו- 12 חלקים, שאז כבר שומעים את השופר של קרן שמאל של האיל, שה' תקע בו במתן תורה. שעל ידי זה כל העולמות עולין, ומלבישין את עצמות דיקנא קדישא של עתיקא קדישא, וכל הכלים של מלכות, זעיר אנפין, אבא ואמא, אריך אנפין, מלבישין לדיקנא קדישא של עתיק יומין. כי תמיד בכל יום טוב עולין הכלים של פרצוף תחתון, ומלביש עצמות של עולם העליון, וכבר קדמה עלית הפרצוף העליון, כדי לתת מקום לעלית כלים של פרצוף תחתון, שזה קורה במולד של חודש סיון, שאז נתנו עשרת הדברות ופסקה זוהמתן וזכו לתחית המתים.
כי בכל חודש סיון מאירה הארת תחית המתים, בסוד "ויקח לו יעקב מקל לבנה לח לוז וערמון", כי יעקב זכה למתן תורה, סוד תחית המתים, 'עצם לוז', שזה מסר ליוסף "לקדקד נזיר אחיו", סוד עצם לוז, בסוד "וראש עגול לכסא", סוד עגולים, סוד 'עגלא ופריטא שפוותיה', סוד עגולים, סוד תחית המתים, סוד לוז ששם נראה ה' אל יעקב, סוד תחית המתים, כמו שאמר רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא: סבור היה יעקב אבינו שתחית המתים מגעת בימיו [ב"ר בראשית וישב פ"ד יא].
כי ברגע המולד של חודש סיון כל העולמות מלבישין לדיקנא דעתיק יומין, ומשם בב' סיון מלבישין לגבורה דעתיק יומין, בסוד תורה נתנה מפי הגבורה היא גבורה דעתיק יומין. ולשם היו צריכים לעלות קין והבל לפי רבי אליעזר בחנוכה, ולפי רבי יהושע בשבועות[בראשית רבה כ"ב ד']. ולזה אומר 'עשרה מאמרות' שאמר קין להבל 'פרח באויר' נראה אם אתה יכול לתקן רפ"ח נצוצות, על ידי זה להשמיע את עשרת הדברות, שזה סוד "משה נגש אל הערפל" 380 בב' סיון, סוד בחשמל [=380], סוד "ויתן לך האלקים מטל השמים" טל של תחית המתים [פרקי דרבי אליעזר ל"ב], ולכן "וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו", ויבקש "הלא אצלת לי ברכה" ברכה של תחית המתים מעולם האצילות [מגלה עמוקות תולדות].
כי לפי רבי יהושע נרצח הבל בשבועות, ולפי רבי אליעזר נרצח בזאת חנוכה, כי צריכים לעלות בזאת חנוכה לגבורה דעתיק ,שמשם עשרת הדברות, ונצחנם של החשמונאים על היונים. כי ה' נתן לקין ולהבל לתקן את חטא אדם וחוה 50 יום, כדי להחזיר את הש"ע רבוא נהורין שנלקחו מחוה, וק"נ רבוא אורות שנלקחו מאדם [כונות ראש השנה ו']. כי על ידי נרות חנוכה מחזירין את הש"ע רבוא והק"נרבוא אורות שנלקחו מאדם וחוה, יחד הם תק"כ, עשר פעמים אליהו, שהוא זה שמחזיר לנו בכל ברית וברית את הש"ע רבוא אורות והק"נ אורות שנלקחו מאדם וחוה. ובשבועות ה' פתח להם עליונים ותחתונים להראות להם שהוא היחיד בשמים ובארץ ואין עוד. ועל ידי זה זכו לשני כבשים, כנגד נעשה ונשמע, אחד מש"ע רבוא נהורין, וק"נ רבוא נהורין.

תפילה ממורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, אשר נכתבה בבית הסוהר ביוהנסבורג למולד של חודש סיון תשע"ו ונמצאה כעת בתוך  הספרים שהועברו מבית הסוהר ברמלה בחודש ניסן תשע"ז

רבונו של עולם כל יכול, במולד חודש סיון שיחול (אז, ביום ראשון 11.23 בצהרים) [היום, בליל שישי 9:11 ו- 12 חלקים], שבו מכניעים י"א אלופי עשו, על ידי משה רבינו שקבל את הלוחות, שהוא בבחינת כהן גדול, סוד 23 חלקים, שהמשיך את הלוחות ואת עשרת הדברות מעתיקא קדישא, סתימא דכל סתימין, עתיקא דכל עתיקין, טמירא דכל טמירין. ומעתיקא קדישא אתמשך נהורא לאריך אנפין, ומשם ממזל נוצר לאבא, וממזל נקה לאמא, הוא נהירו דחכמתא דאתפשט לתלתין ותרין עיבר, ומההיא מוחא סתימאה עתיקא דכל עתיקין סתימא דכל סתימין אתמשכו עשרת דבריא, בפרט הדברה "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים", גמטריא 'אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד' 'שרה רבקה רחל לאה' [2495], שעל ידי שבעת הרועים וארבעת האמהות נמשכו המוחין שמהם עשרת הדברות.
ומההוא עתיקא קדישא דכל קדישין טמירא דכל טמירין אתעביד לתלת רישין, ורישא חדא דכליל כלא, ואלין תלת מוחין אתפשטן לזעיר אנפין, ומעלין נהרין, כלא אתגליף האי חכמתא, ואפיק חד נהורא, בסוד "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף", בסוד הבינה שמתגלית בחג השבועות, ונותנת מוחין לזעיר אנפין ולמלכות, הכלולה מרחל ולאה [274], ו"אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד".
כי בחג השבועות עולין כלם לעולם המלבוש, שמשם כ"ב אותיות, ויותר גבוה לעולם הטהירו, אשר על זה נאמר "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן". ועל ידי שמכניעין י"א אלופי עשו, בסוד "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום", שנתקנין רק על ידי הדעת, שנקרא 'עמיקא דבירא', שמשם "באור פני מלך חיים", בסוד "מים חיים ונוזלין מן לבנון", מן לבונא דמוחא, ואז "ובדעת חדרים ימלאו".
וכד אתגליא ההוא דעתיקא קדישא, טמירא דכל טמירין, רעווא דרעוין, כולא נהיר, וכולא אשתכח בחדו דאשלמותא, ואז "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן", ואז נהיה ייחוד דאבא ואמא, "ויתן אל משה, שני לוחות אבנים, לוחות הברית, ככלתו", סוד חתן וכלה, ייחוד אבא ואמא. ואז מתגלה שמא קדישא, שמא דע"ב, אבא – יוד הי, אמא – ויו הי, שמתגלה אך ורק בחג השבועות, ואז עולין אבא ואמא בסוד הדקנא למזל נוצר, גמטריא רצון. כי בליל שבועות מתאחדות רחל ולאה, אחרי שבליל הסדר לאה היתה באתכסיא ונרמזה בחרוסת חס – רות, חיים – רות, כי רות בסוד לאה שמשניהן יוצא משיח בן דויד, ורחל בסוד משיח בן יוסף.
כי התגלות משיח בן דויד מתגלית בליל שבועות, כי בשבועות דוד נולד ונפטר, 'אבא מוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים' מסביר המגלה עמוקות [ק"מ]: שברגע שנשמת דוד נעלמת מתגברת קליפת כלב בעולם, שרק על ידי חצות אפשר להכניע את קליפת כלב, שבני ישראל הכניעו אותה בשלמות ביציאת מצרים, ול"בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו", ו'בעל צפון' היה לו צורת כלב [בעל צפון = כלב רע = ירבעם = 322], שזו העבודה זרה של בבל, "בלאדן בן בלאדן" כלב בן כלב, שבלאדן קרא לעצמו כלב, כי אביו בלאדן נשתנו פניו לכלב, ובליל שבועות על ידי שערים כל הלילה מבטלים קליפה זו לגמרי, ואז עולין למזל נוצר שבאריך, ועל ידי זה שומעים את עשרת הדברות.
כי בלוחות ראשונות היו כלולים כל המצוות, דאוריתא ודרבנן הלכה למשה מסיני וכל הגזרות והדרשות עד סוף כל הדורות, ואז פסקה זוהמתן, "אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם", ואז כולם הגיעו למדרגת אלקים הויה, בסוד "האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים", שזה סוד ה'ווין', סוד שערות דאדם קדמון שנעלם אפילו ממשה, והתגלה להם שער הנ', אחרי חמשים יום שזכו להתכלל בכל הספירות, בסוד "אני ראשון ואני אחרון", כי שער החמשים בסוד 'אני ראשון' מאיר בכל המדרגות עד 'אני אחרון'.
כי בליל שבועות זוכין "לנהר היוצא מעדן", כי אז מתגלה עדן עילאה, בסוד סתימא דכל סתימין עתיקא דכל עתיקין, כי אז מתגלין כל המאה כתרין, בסוד אדם הראשון שהיה כלול ממאה אמה, כי מקודם הוא היה מסוף העולם ועד סופו, כי היה נכלל באין סוף, ולכן כל מקום שגזר שיהיה יישוב נהיה יישוב. ולכן רבי שמעון בר יוחאי שהיה נשמת משה היה מוקף כל ימיו באש, ואת מטתו הרים עמוד אש, כי לוחות ראשונות היו חכמה עלאה חכמת משה, ולוחות שניות שנתנו ביום הכיפורים חכמה תתאה חכמת שלמה, וכל תפלותינו כעת שנחזור כעת בזכות שנכון במולד ובליל שבועות ונעלה מחדש לחכמת משה חכמה דעתיקא סתימאה, ונכלל בסוד הווין שהם שערות דאדם קדמון, שרשן של כל נשמות ישראל, ונזכה בכל רגע ושניה לשמוע את עשרת הדברות מחדש, ועל ידי זה יבנה בית המקדש, ויתגלה משיח בן דויד, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

התפילה למולד לזיכוי הרבים

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

להורדה [10.06 KB]

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הטוב כבוש ומחכה לצאת החוצה – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – אומרת דבורה: "כִּי לֹא תִהְיֶה תִּפְאַרְתְּךָ …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *